Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

2003 konu hakkında ihtisas sahibi kişiler görüşlerini sunuyor. Ne yazık ki ülke- mizin yaşadığı yangınlar konusunda da görüşlerimizi sunuyoruz. Son olarak Aladağ yangınıyla ilgili CHP İzmir mil- letvekili Atila Sertel tarafından böyle bir talep geldi. TÜYAK olarak buna da kayıtsız kalmadık. Konu yangınsa TÜYAK asla kayıtsız kalmaz. Keşke hep böyle talepler gelse ve TÜYAK olarak yardımcı olabilsek. Çünkü can güven- liği söz konusuysa orada bulunmanın görevden ziyade insanlık meselesi ol- duğuna inanıyoruz. Türkiye yangın sektörünün dünü ve bugünü Yangın Yönetmeliği çıkmadan önce, kara düzende, herkesin farklı uygu- lamaları olan, ne olduğu belli olma- yan bir işleyiş söz konusuydu. Ancak Resmî Gazete’de yayımlanmış, yasal yangın yönetmeliğinin çıkışı ile birlikte işleyiş değişti. Binanın yatırımcısından müteahhidine, mekanikçisinden elekt- rikçisine, işletmecisinden son kulla- nıcısına kadar, herkese yönetmeliğin getirdiği birtakım sorumluluklar düştü. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi zorunlu ama uygulamada karşılaşılan birtakım problemler oluyor. Yangın- la ilgili her türlü sistem (söndürme, algılama vb. gibi) öncelikle tasarım aşamasında başlıyor, yani yatırımcıyla. Yatırımcının mümkün olduğu kadar “Ben bu yatırımı nasıl ucuza çıkarı- rım” mantığını güdüp yönetmeliğin açık noktalarını yakalamak yerine, yö- netmeliğin fevkinde hatta uluslararası standartları gözetecek şekilde hareket etmesi daha güvenli binalar inşa edil- mesine yol açar. Bunu yapanlar yok mu? Tabii ki var; yabancı yatırımcılar. Birçok yabancı firma Türkiye’de kendi binalarını inşa ederken, mutlaka bu- lundukları ülkenin standartlarını göz önüne alıyor. Amerikalı bir firmaysa mutlaka NFPA kurallarını uyguluyor ya da FM Global gibi bir sigortacısı varsa FM’in kendi özel standartlarının uygu- lanmasını istiyor ki bunlar zaten bizim yönetmeliğimizin çok üstünde talepleri olan standartlar. Keza Alman bir firmay- sa VDS standartlarını kullanıyor. Tabii tüm bunların hepsi tasarım aşamasında gerçekleşiyor. Tasarım aşamasını geç- tikten sonra malzeme satın alım süreci, ardından montaj ve uygulama aşaması var. Montaj sırasında yapılan hatalarla çok karşılaşıyoruz. Hatta yakın zaman- da gerçekleştirdiğimiz seminerlerden biri “Yangın Sistemlerinde Karşılaşılan Montaj Hataları” konuluydu. Çünkü uy- gulamada çok büyük hatalar görülüyor. O zaman ne oluyor? Yaptığınız tasarım, aldığınız uluslararası standartlara uygun ve bütün onaylara sahip olan en kaliteli malzeme ne yazık ki işe yaramaz hale geliyor. Dolayısıyla montaj ve uygula- ma, ardından gelen devreye alma ve son olarak periyodik bakım ve işletme aşamaları çok önemli. Çünkü yangın sistemi sürekli çalışan bir sistem değil. Yangın sistemini oluşturan algılama ve söndürme sistemleri, gerektiğinde çalı- şan ve çalışması gereken sistemler. Bu aşamalar ve sistemlerin hepsi, sektörün bilinçlendirilmesi ve eğitimlerin artma- sıyla ancak düzene girebilir. TÜYAK’ın var oluş amacı tam da bu. Yangın güvenliği tasarımla başlar Yangın güvenliği tasarımla başlar. Mimarlar, yangın güvenliği açısından binanın tasarımını doğru yaparlarsa, uygulamacılar yangının yayılmasını engelleyecek şekilde yapı malze- melerini seçerse o zaman bi- nanın yangından korunması sağlanmış olur. Örneğin ülkemiz konut sektörün- de maalesef ısı yalıtımı konusunda AB standart- ları kurallarına uyulmuyor. Ülkemizde dış cephe ısı yalıtımında kullanılan lev- halar yurt dışında yasaklanan levhalar. Almanya bu levhaları 17 sene önce yasakladı. Bu ürünler ülkemizde ne yazık ki hâlâ kullanılı- yor. TÜYAK olarak Yapı Malzemeleri Komitemiz yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görüş bildirdik. Düzel- tilmesini bekliyoruz. Poliüretan veya XPS levhalar kullanılmaya devam et- tiği müddetçe, çıkan yangının bina içinde veya yüzeyinde hızla yayılması kaçınılmaz. TÜYAK olarak bundan bir ay önce gerçekleşen “11’inci Ulusla- rarası Ahşap, Çelik, Endüstriyel, Oto- matik Kapı ve Kapı Yan Sanayi İhtisas Fuarı”ndaydık. Güvenliğin önemli bir alt başlığı olan ‘yangın güvenliği’nin sorgulandığı her yerde varız. Özellikle yakın tarihlerde yaşadığımız acı ör- nekleri de düşündüğümüzde, ülkemiz adına bu anlamda yapılan çalışmalara çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Yangın güvenliğinin hayati bir önceliğe sahip olduğu gerçeği kaçınılmaz. Bina- ların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde kapı sözcüğüne tam 161 kere yer veril- diğini düşündüğümüzde, bir binanın en önemli parçalarından olan kapının 25 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==