Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

kat bu kaçış yolları kullanıcılar binada iken kilitliyse bu güven- lik önlemlerinin hiçbir önemi kalmamaktadır. Kaçış yollarının her zaman açık ve erişilebilir olması bir yönetim sistemi ile sağ- lanmadığı takdirde de bir değeri yoktur. Geçmişte, bina yönetmeliklerine kuralcı ve sıkı kurallar ko- yan bir yaklaşımla binada kullanıcıların kat etmesi gereken aza- mi mesafe belirtilmekteydi. Günümüzde, mesafe yerine “Per- formans Bazlı” kriterler kullanılmakta ve yürürlükteki mevzu- atta mesafeyi kat etmek için gerekli olan herhangi bir süre ve- rilmemektedir. Örneğin, İskoç Yapı Standartlarında kaçış yolu, “kullanıcıların yangın ya da dumandan etkilenmeyecekleri ka- dar kısa ve güvenli olmalıdır” şeklinde ifade edilmektedir. Nor- malde bu, kullanıcı ile yangın arasına yangına dayanıklı yapılar yerleştirerek kullanıcıların açık havaya çıkmasını sağlayacak gü- venli kaçış rotaları gerektirmektedir. Bazı durumlarda güvenli kaçış rotaları üç belirli aşama içerebilir: • Yangın mahallinden yangına dayanıklı güvenlikli alana ulaşma • Yangın mahallinin bulunduğu kattan korunmuş alana mesela kaçış merdivenine ulaşma • Binadan zemin seviyesindeki, bir güvenlikli bölgeye (mesela binadan belirli bir mesafedeki bir bölgeye) ulaşma Yangın durumunda güvenli çıkış için gerekli diğer unsurlar ise şunlardır: • Erken yangın uyarısı – çok küçük binalar dışında otoma- tik yangın detektörü kullanılması • Bina çıkışını gösteren çıkış işaretleri • Elektrik arızası durumunda binadan çıkışlarda, kaçış yolları da dâhil, yeterli aydınlatmayı sağlayacak aydın- latmalar • Kapıların güvenlik amacıyla kilitlendiği yerlerde bile ko- lay ve hızlı çıkışa izin veren kapı donanımı • Doluluk oranı belli bir seviyeyi aşan binalarda kapıların açılış yönünün kaçış yönü ile aynı olması. Daha önce de belirtildiği gibi, yeni binalarda bu gereklilikle- ri sağlamak kolaydır ve yerleşmiş bir grup prensip takip edilir. 1. GİRİŞ Tüm modern binalar yangından korumak için birçok güven- lik önlemi ile donatılırken, yönetmelikler ortaya çıkmadan önce inşa edilmiş binalarda bu güvenlik önlemleri sağlanamamakta- dır. Özellikle, yapı standartları, konutlar dahil, herhangi bir bi- nanın tüm bölgelerindeki kullanıcıların herhangi bir ekipman ya da uzman bilgisinin yardımı olmadan ve merdiven, halat ve vinç gibi ekipmanların kullanımına başvurmadan en kısa süre- de güvenli bir alana ulaşmasını sağlayacak kaçış yollarına sa- hip olmasını istemektedir. Sorun, mevcut bir binanın büyük bir yenileme işlemine tabi tutulması ya da kullanım amacının değiştirilmesi için binada yapılacak restorasyon çalışmalarının gerekliliği gündeme geldi- ğinde ortaya çıkmaktadır. Yenileme çalışması hangi amaçla ya- pılırsa yapılsın genellikle binanın güncel yangın ve yapı yönet- meliklerine uygun hale getirilmesini gerektirmektedir. 2. YAPI YÖNETMELİKLERİNE UYUM İngiltere’de yapı yönetmeliklerine uyum için minimum ge- reklilikler; • Kaçış yollarının sağlanması • Yangın esnasında binanın yapısal stabilizasyonu ve kaçış yollarının yapısal korunumunun sağlanması • İtfaiye ve ambulans ekiplerinin binaya ulaşım sistemleri- nin ve bu ekiplere gerekli altyapı imkânlarının sağlanması • Erken algılama ve uyarı • Yangın müdahale ekipmanları • Etkin yangın güvenliği yönetim sistemi şeklinde sıralanabilir. Ancak, gereklilikler mümkün olduğunca açık olmalıdır. Tüm bu elemanların bütünleşmiş bir paketin önemli bile- şenleri olduğunu anlamak önemlidir – örneğin, bina kullanıcı- lar için yeterli sayıda ve uygun kaçış yolları sağlıyor olabilir fa- TARİHİ BİNALARDA YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Stewart Kidd 1 1 Loss Prevention Consultancy Ltd. Çeviren: Mak. Yük. Müh. Tuğçe Aker TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 40-43, 2017 40 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==