Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

rozyon (MIC-Microbiologically influenced corrosion) ise korozyo- nun dokuzuncu formu olup, genellikle korozyonun diğer form- larının derecesini hızlandıran ve şiddetlendiren ikincil bir fak- tördür. MIC, ıslak ve kuru sistemlerin her ikisinde de, yağmur- lama boru ve komponentlerinin iç yüzeyinde mikrobik toplu- lukların (biyofilm, çamur) büyümesi ile başlar. Mikrobik topluluklar içerisinde birçok çeşit mikrop bulunur. Bu mikroplar arasında çamur oluşturucular, asit üreten bak- teriler, demir bakterileri, sülfat azaltan bakteriler sayılabilir ve bunlar yağmurlama tesisatına su kaynağından bulaşır. Bu mikroplar boru yüzeyinde çeşitli formlarda tortular bırakır ve bu tortular su akışını engeller ve yağmurlama borularında tı- kanıklığa yol açar. MIC oluşumu ve şiddetini arttıran faktörler aşağıda verilmiştir. (1) Testlerde ve yağmurlama boruları dolumunda arıtılma- mış su kullanımı ve daha kötüsü bu suyun uzun süre sistem- de beklemesi. (2) Oksijen, mikrop, tuz vb. içeren yeni ve arıtılmamış suyun sistemde sık sık değiştirilmesi (tamir, tadilat ve/veya çok sık test yapılması, başka amaçla su kullanılması) (3) Borulama içerisinde kir, tortu, özellikle yağlar ve boru bağlantılarının bırakılması. Bunlar korozif yüzeye ve mikrop- lara korozyon engelleyici inhibitörlerin ve biyositlerin ulaşma- sını engeller. Çelik boruda, MIC daha çok borunun iç yüzeyinde tortu ola- 1. GİRİŞ Yangının efektif bir şekilde kontrol altına alınması ve söndü- rülmesi için otomatik yağmurlama sistemi tesisatlarında tıka- nıklık bulunmaması ve düzgün bir su akışı olması gerekir. Oto- matik yağmurlama sistemlerinin performansı; korozyon, mik- robiyolojik korozyon, çamur, taş veya diğer yabancı cisimler ta- rafından olumsuz etkilenmektedir. Tüm yangın suyu depolarındaki sular her zaman kirlenmeye açık olup, bu kirlenme çamur veya tortu olarak gözlemlenir. Bu kirlenmeler yangın suyu depolarında, söndürme sırasında kul- lanılan tesisat ve ekipmanlarda tıkanmalara yol açması açısın- dan risk teşkil etmektedir. Yangın suyu depolarının çok büyük olması ve suyun uzun süre kullanılmadan beklemesi nedeniy- le bu risk daha fazladır. Kontrol amaçlı olarak, yangın suyu de- polarının içinde inceleme yapılacak olursa, durumun ne kadar vahim olduğu görülecektir. 2. KOROZYON VE KOROZYON ŞEKİLLERİ Metal veya alaşımların içinde bulundukları ortam ile kimya- sal veya elektro-kimyasal reaksiyona girerek tamamen yok ol- malarına veya fiziksel özelliklerinde kötü yönde bir değişiklik olmasına korozyon denir.  Korozyon başlıca 8 formda görülür. Mikrobiyolojik etkili ko- ÖZET Yangını başladığı noktada söndürme veya kontrol altına almada etkili bir şekilde söndürülmesinde otomatik sprinklerin performan- sının yeterli olduğuna dair bir çok kayıt bulunmasına rağmen, sprinklerin korozyon veya sudaki diğer yabancı maddeler ile tıkan- ması durumunda performansının olumsuz olarak etkilenmesi veya başarısız olması kaçınılmazdır. Yangın tesisatlarındaki bu tıka- nıklıklar gün geçtikçe önemli bakım problemleri arasında yerini almaktadır. Tıkanıklık sebeplerinin başında değişik formlarda görü- len korozyon ve mikrobiyolojik korozyon gelmektedir. Korozyon şekilleri hakkında genel olarak bilgilendirme yapılarak, bu tıkanık- lıkların tespiti için tesisat ve suda yapılması gereken incelemelerin yanında arıtma stratejileri ve diğer yöntemler açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler: Yangın suyu, korozyon YANGIN SUYU KALİTESİ VE YANGIN TESİSATINDA KOROZYONUN ÖNLENMESİ Özlem Karadal Güneç 1 1 Çevre Mühendisi, Profel Yangın Proje Ltd. Şti. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 54-56, 2017 54 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==