Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

3. YANGIN SUYU KALİTESİ Yangın suyuna ait su kalitesi içme suyu kalitesinde olmalıdır. Yangın suyu zaten bir kez doldurulduğu için ve yüksek maliyetli olmadığından iyi kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Bu problemi önlemenin basit ve en ekonomik yöntemi depo- nun büyüklüğüne bağlı olarak, dozajlama ünitesi yapılmasıdır. Yangın suyu deposunu 3-5 gün sürede sirküle edecek kapasite- de bir sirkülasyon pompası seçilir ve bu pompa deponun en alt bölümündeki suyu en üst noktaya taşıyacak şekilde bir hat üze- rinde konumlandırılır. Bu pompa sürekli çalıştırılmalıdır. Sirkü- lasyon hattı üzerine dezenfeksiyon amaçlı kimyasal enjeksiyo- nu yapılmalı ve hat üzerinde sürekli numune alan bir düzenek ile su içindeki klor konsantrasyonunu belirli bir seviyede tuta- rak depolanan suyun doğru dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Sistem bu şekilde doğru çalıştırıldığı sürece su içinde ekstra bir birikinti oluşmaz. Yağmurlama sistemlerinde yapılan testler ne- deniyle debi değişmektedir. Tüm akış debi değerleri için enjek- siyon değerinin sürekli etkili olacak şekilde belirlenmesi gerek- lidir. Soğutma kuleleri vb. başka tesisatlarda sisteme çoklu nok- talardan kimyasal enjeksiyon yapılırken, yağmurlama sistemle- rinde su deposu veya sistem kolonundan enjeksiyon yapılabilir. Yangın suyu depoları ilk doldurulurken iyi filtrelenmiş su ile doldurulmalıdır. Suyun iyi filtrelenmesi için 20 mikron hassa- siyetinde filtrelenmiş olması gereklidir. Bu da ancak kum filt- resi ile mümkündür. NFPA25 Bölüm 14’e göre her beş yılda bir kez tesisatların ana hatlarındaki yıkama vanası açılarak veya en uçtaki yağmurla- ma başlıkları sökülerek, tıkanıklıklara karşı kontrol edilmesi ge- rekir. Eğer tüberkül veya çamur gözlemlenirse, MIC veya diğer korozyon durumunun daha detaylı tespiti için sistemin çeşitli noktalarına korozyon izleme istasyonları oluşturularak, kont- rol edilir. MIC bulunduğu teyit edilirse, büyüklüğü ve şiddeti ir- delenerek, etkilenmiş yüzeylerin temizlenmesi veya yenilenme- si gerekir. Şiddetli korozyona uğramış bir boruda, boru içerisin- deki pürüzlülük nedeniyle sürtünmeye bağlı olarak basınç kay- bı artmaktadır. Boruda iç ve dış korozyon görüldüğünde, boru et kalınlığında azalma görülmesi halinde ise NFPA 13’e uygun olarak hidrostatik teste tabi tutulması gerekir. Kuru veya ön tepkili yağmurlama sistemlerinde ise boru için- de hava yerine nitrojen kullanılan korozyon önleme sistemle- ri geliştirilmiştir. Nitrojen jeneratörleri ile %98 saf nitrojen (temiz, kuru, yanıcı olmayan asal gaz) yağmurlama tesisatı çelik boru hattına basılır. Bu işlem ile elektrokimyasal, galvanik ve MIC korozyonları engel- lendiği gibi, boru içerisinde nem ve buz oluşumu önlenmiş olur. 4. SONUÇ Birçok endüstriyel grup, mesleki birlikler, sigortacılar koroz- yon problemi hakkında uygulanabilir çözümler aramaktadır. Arıtma konusunda devam eden araştırmalarda çok yavaş yol kat edilmektedir. Genel endüstri faaliyetleri için birçok üniver- site, hükümet ve özel sektör grupları da mikrop kontrolü konu- sundaki araştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu çabalar ile arıtma seçenekleri geliştirilerek yangın endüstrisine önemli kat- kılarda bulunması sağlanacaktır. Korozyon problemleri yağmurlama sistemlerinin çalışması açısından risk olarak gözükmesine rağmen, bu durum yağmur- lama sistemlerinin yangında can ve mal güvenliği için koruma sağladığı gerçeğini asla gölgede bırakmamalıdır. KAYNAKLAR [1] NFPA 13 “Standard for the Installation of Sprinkler Systems” [2] NFPA 25 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems [3] NFPA 25 “Water-based Fire Protection Systems Handbook” [4] NFPA 13 “Automatic Sprinkler Systems Handbook” Supplement 3, Microbiologically Influenced Corrosion in Fire Sprinkler Systems Şekil 2. Korozyon İzleme Borusu TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 54-56, 2017 56 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==