Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

disiplini ilgilendirmesidir. Kararlar alınırken mimar, inşaat mü- hendisi, makina mühendisi ve elektrik mühendisi bir araya gel- meli veya disiplinler arası koordinasyonu sağlayacak bir mer- ci olmalıdır. Örneğin mimar yangın kaçış yolu planlarını hazır- lamaz veya elektrik mühendisiyle paylaşmazsa, yönlendirme işaretlerinin yerleşiminin uygun olması mümkün olamaz. Ma- kina mühendisi binada sprinkler yapılması gerekliliğini tespit etmezse, kaçış mesafeleri sınırlarının belirlenmesi olanaksız- dır. Statik projelerde kiriş aralıklarının değiştirilmesi, sprinkler yerleşiminde engellerle ilişkiler konusunda ciddi sorunlara yol açar. Örnekler çoğaltılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, başlangıçta yapılan planlama eksik- siz de olsa, tasarım sürecinde disiplinlerin kendi içlerinde ya- pacakları revizyonların diğer disiplinlerle paylaşılmasının sağ- lanması ve tasarım tüm disiplinlerde tamamlanana kadar ko- ordinasyonun sürmesidir. 2. KULLANICI YÜKÜ HESABI Sahada en fazla karşılaşılan hata kullanıcı yükü hesabıyla il- gilidir. Örneğin kat alanı 1.000 m 2 olan bir ofis binasında katta- ki kullanıcı sayısı ofise göre 100’dür. Böyle bir kat için -mesa- felerin de kurtarması şartıyla- iki çıkış yeterlidir. Ancak katlar- dan biri -ki genelde en üst kat olur- restorana veya yemekhane- ye dönüştürüldüğünde kişi sayısı 500’ün üzerine çıkacaktır. Bu da 3.çıkışın yapılması ihtiyacını ortaya çıkartır ki belli bir aşa- madan sonra bunu yapmak imkansızdır. Burada şöyle bir tar- tışma başlar: planlanan yemekhanenin 500 kişinin altında ol- 1. GİRİŞ Yangın yönetmeliğinin, tam adıyla Binaların Yangından Ko- runması Hakkında Yönetmelik’in, Bakanlar Kurulu kararıyla ya- yınlandığı ilk tarih 12.06.2002’dir. Bu tarihten sonra 2007, 2009 ve 2015 yıllarında yönetmelikte çeşitli revizyonlar, eklemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Yönetmeliğin kaçış yollarının düzen- lenmesiyle ilgili bölümü temelde çok az değişikliğe uğramıştır. Özellikle 2007’ de yayınlanan yönetmelikten bu yana neredey- se hiç değişiklik olmamıştır. On yıldır değişmeyen yönetmeliğe göre üretilen binalarda kaçış yollarının düzenlenmesiyle ilgili fazla bir sorun yaşanma- ması gerektiği düşünülebilir. Oysa gerçekte durum pek de öyle değildir. Kaçış yollarının düzenlenmesi, çıkış sayışlarının belir- lenmesi, genişliklerin hesaplanması konusunda sıkça hatalar görülmektedir. Bu hataların bir kısmı kullanıcı sayılarının bile- rek veya bilmeyerek yanlış hesaplanmasından kaynaklanmak- tadır. Bir kısmı ise, binanın planlanan kullanımının tasarım sü- recinde değiştirilmesine rağmen, kaçışla ilgili hesaplamaların bu değişikliklere adapte edilmemesi sebebiyle ortaya çıkmak- tadır. Esasen tüm hataların kaynağı tasarımcıların yangın yö- netmeliğini bilmemeleri, bilmeye gayret göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. Konuya hakim bir kullanıcının, kontrolün veya danışmanın olduğu projelerde bu hatalar en aza inmekte, iş tasarımcıya kaldığında ise eksikler artmaktadır. Hataların diğer bir sebebi de alınacak tedbirlerin birden çok ÖZET Yakın zamanda yaşadığımız yangınlar gösteriyor ki, yangın korunumu konusunun en temel ögesi olan ve insan hayatını direkt etki- leyen yangın kaçışlarının düzenlenmesi konusunda yeterince dikkatli ve hassas değiliz. Yapılan hataların nedeni bilgi eksikliğinden ziyade, yeterli özenin gösterilmemesidir. Bu yazıda uygulamada en fazla karşılaşılan hatalar ele alınmış, yapılan yanlışların nasıl düzeltileceği ile ilgili yöntemler ve fikirler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kaçış yolu, acil aydınlatma, yönlendirme YANGIN KAÇIŞ YOLLARINDA SIK RASTLANILAN HATALAR Taner Kaboğlu 1 1 Makina Mühendisi, Tasarım Mühendislik Ltd. Şti. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 1, s 58-61, 2017 58 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==