Nisan-Mayıs-Haziran 2017 | Sayı: 1

64 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 SORULARINIZ SORU: TS EN 1634-1 standartlarında, test kanıtlı ahşap yangın kapı setlerinin tanımlanması, imalatı ve tasarımı konu- sunda teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Türkiye’de son dönemlerde gündemde olan entegre sağlık kampüsü hizmet projeleri ile ilgili çalışıyoruz. Bu proje- ler ile ilgili gerek yükleniciler gerekse imalatçılar nezdinde yangın yönetmeliğimizin 25. ve 50. maddelerinin hastane ve benzeri projeleri de kapsadığı konusunda bir tereddüt ve bilgi karışıklığı olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda aşağıdaki tespit ve yorumlarımız ile ilgili gö- rüş bildirmenizi rica ediyoruz. Madde 50 Oteller, moteller ve yatakhane olarak inşa edilen binalar ve yapılar, veya yeni inşa edilen binaların otel, motel ve yatakhane olarak kullanılan bölümleri, farklı bir kullanım sınıfından otel, motel ve yatakhane kullanım sınıfına dö- nüşen mevcut binalar veya bunların bu dönüşüme uğra- yan bölümleri için bir iç koridorla erişilen otel yatak oda- ları, aşağıdaki gereklere uygun olacaktır. a) Yatak odaları iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvarla ayrılacaktır. b) İç koridora açılan kapılar en az 30 dakika yangına karşı dayanıklı olacak ve kendiliğinden kapatan otomatik dü- zeneklerle donatılacaktır. Yukarıdaki yönetmelik metninde oteller, moteller ve ya- takhane olarak inşa edilen binalar ve yapılar denilmek- tedir, bu tanımlama içerisinde oteller ve moteller özellik- le tanımlanmış olmasına rağmen yatakhane olarak kul- lanılan hastaneler, huzur evleri, yurtlar maalesef açıkça belirtilmemiştir. Bu sebeple yükleniciler boşluktan fay- dalanabilmektedir. Oysa ki; A – Hastanelerin hasta odaları içerisinde yatılı kalan kişi- lerin odaları tahliyesi ya daha yavaş ve zor yapılabilmek- te ya da hasta bakıcıların yardımı ile yapılabilmektedir, yardım olmadan tahliye gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu sebepten dolayı eğer yönetmeliğimizin bu maddesi otel ve motelleri kapsıyor ise aynı şekilde yatakhane ola- rak kullanılan hasta yatak odalarının da bu kapsam da- hilinde değerlendirilmesi zorunludur. B – Hasta hizmet binalarının yangın danışmanlığını ya- pan bir kişinin hastanenin yatakhane olarak kullanılan bölümlerini oluşturan hasta yatak odalarının bu kapsam dışında kaldığını değerlendirmesi için herhangi bir mes- leki ve teknik dayanağı yoktur. Bundan ötürü yabancı ülkelerin yangın yönetmelikleri- ne dayanarak daha az güvenlikle bir şartname hazırlan- ması eksik, kusurlu ve insan hayatını tehlikeye sokacak bir sonuç oluşturacaktır. Yukarıdaki iki tespit için yorumlarınızı rica ediyoruz. TÜYAK Yanıt: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “49-b maddesinde sağlık yapıları için “ Yatay Tahliye Böl- meleri” tanımlaması yapılmıştır. Her binadaki insanların yaş, cins ve hareket olanaklarına göre farklı korunma ve tahliye çözümleri geliştirilmelidir” ifadesi yer almaktadır. Hastanelerde, otellerden farklı olarak, her katın birden fazla yangın kompartımanına bölünmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun nedeni, uluslararası standartlar- da belirtilen yatay tahliye alanlarının oluşturulmasıdır. Yani yangın çıkan kompartımanda bulunan hastalar di- ğer kompartımana aktarılarak yangından kurtarılmasıdır. Koridorların yatak odalarından yangına dayanıklı bölme- lerle ayrılmasının, yatan hastaların kurtarılmasına pozitif bir etkisi olmayacaktır. Zira koridorda yangın varsa, oda içerisinde hastanın mahsur kalması söz konusu olacak- tır. Burada esas, hastaların derhal yangın bulunan kom- partımandan uzaklaştırılmasıdır. Konu bu açıdan değer- lendirilirse, hastanelerin 50. madde kapsamının dışında tutulmasının hatalı olmayacağı anlaşılabilir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. SORU: Akaryakıt istasyonlarında (perakende LPG, benzin, dizel satış yeri) yürürlükte olan yangın yönetmeliğine göre ha- zırlanacak yangın tesisat projesinde hidrant ve itfaiye su alma ağzı yapılması zorunluluğu var mıdır? Yönetmeliğin 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ve 97’nci maddelerini inceledim, akaryakıt istasyonlarına (17. maddeye göre yüksek tehli- ke sınıfı) hidrant ve itfaiye su alma ağzı konulmasına yö- nelik bir hüküm göremedim. Akaryakıt istasyonları ile il- gili yangın söndürme sisteminin hangi maddelerde veya yönetmelikte tanımlandığı hususu ile birlikte nasıl bir tek- nikle yangın söndürme sisteminin yapılması gerektiği ko- nusunda yardımlarınızı rica ederim. TÜYAK Yanıt: Yangın yönetmeliğinin 121. maddesi akaryakıt istasyon- larıyla ilgili tedbirleri içermektedir. Yangın söndürme sis- temi olarak 6 kg ve 50 kg’lık portatif söndürücüler bulun- durulmalıdır. LPG tankları ile ilgili hükümler ise 111. mad- dede yer almaktadır. LPG tankı yer üstündeyse ve kapasi- tesi 10 m 3 ’ten fazlaysa yağmurlama sistemi yapılması ge- rekmektedir. Daha küçük kapasitelerde yine portatif sön- dürücüler bulundurulur. Sorularınızı info@tuyak.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==