Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

M ekanik Tesisat Sektörünün Genel Durumu ve Geleceği” konulu 10. MTMD Çalıştayı, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Edir- ne’de gerçekleştirildi. Çalıştada ortaya çıkan ve tüm paydaşlarca hem fikir olu- nan ana sorun, sektörde yaşanan hak- sız rekabetin artması olarak belirlendi. Bunun da firmaların yaşamsal döngü- lerini tehdit ettiği ve bu sürdürülemez durumun ortadan kaldırılması için tüm sektör çalışanlarının ortak iradesi ve talepleri ile acil eylem planı oluşturul- ması gerektiği sonucuna varıldı. MTMD 10. Çalıştayında alınan kararlar, Sonuç Bildirgesi’nde şöyle özetlendi: 1. Sektördeki standartların gelişti- rilmesi konusunda çalışmalar ya- pılması. 2. Yurtdışı pazarların geliştirilmesi için ortak kullanılacak yurtdışı ofislerin kurulması ile ilgili sektör içi çoklu görüşmeler yapılması. 3. Haksız rekabetin engellenmesi için sektörel platformda bir güvence sisteminin oluşturulması (İGP- İk- limlendirme Güvence Plaformu veya benzeri). 4. Sürdürebilir yönetimin geliştiril- mesi için firmalarda çalışmalar yapılması. 5. Tahsilat riskinin azaltılması için or- tak çalışmalar yapılması. 6. FIDIC’e paralel taslak sözleşme hazırlanması ve sektörde kullanı- mının yaygınlaştırılması. 7. BIM (Building Information Mode- ling) çalışmalarının desteklenmesi ve uzun vadeli etkilerinin değer- lendirilmesi. 8. Uluslararası eşdeğer dernekler ile ilişkilerin geliştirilmesi. 9. Meslek içi personel eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılması (Mühendis, tekniker ve işçi). 10. Yabancı elektro-mekanik firmala- rının Türkiye pazarına girme eği- limlerinin takip edilmesi. 11. Gelişen malzeme teknolojileri ve montaj şekilleri ile ilgili yurtdışı yeniliklerin takip edilmesi. 12. MTMD yeni üye katılımlarının hız- landırılması konusunda çalışmalar yapılması. 13. Yüksek Yapılar Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve konunun TTMD’ye yönlendirilerek takibinin yapılması. 14. Yapı Denetim Kanunu’nun işler hale getirilmesi, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi. 15. Kamu ihale yöntemi bağlamında haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapılması. 16. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartname çalışmalarının ta- kip edilmesi. 17. Derneğin proje yönetim firmaları ile ortak çalışmalarının artırılması. 18. Yurtdışı tanıtım ve girişim faaliyet- lerinde sektör personel ve kaynak- larının ortak kullanımı konusunda çalışmalar yapılması. 19. Mekanik tesisat sektöründe uygu- lamacı ve tasarımcı guruplar için mesleki sorumluluk sigortasının araştırılması. 20. Talep (Claim) yönetimi konusunda çalışmalar yapılması ve bu konuda ortak bir yöntem geliştirilmesi. 21. DEİK’e üye olma konusunun dernek yönetiminde değerlendirilmesi. 22. Dernek bünyesinde ikişer kişiden oluşan ekipler ile yatırımcı, tasa- rımcı, işletme ve proje yönetim grupları yanı sıra üretici ve satış firmaları ile iş birliğini geliştirici çalışmalar yapılması. 23. Pazarlama stratejisi geliştirilmesi yönünde ortak çalışmalar yapılması ve yatırımcıya yönelik olarak yeni bir pazarlama yönteminin geliş- tirilmesi. 24. TAD (Test, ayar ve dengeleme) konusunun tüm sektör bileşenle- rince desteklenmesinin koordine edilmesi. 25. Sektörde disiplinler arası geçişin sakıncalarının belirlenmesi; Ör- neğin malzeme sağlayıcı firmala- rın (özellikle VRF klima ile yangın sistemlerinde) aynı zamanda ta- sarım ve uygulama yapmalarının sakınca ve sıkıntıları belirtilmeli. Tasarım hizmeti, malzeme satışı ve uygulama hizmetlerinden en az ikisini ve/veya üçünü birlikte yapan firmaların isimleri ve yaptık- ları işlerin tüm sektörle bilgi olarak paylaşılması. 10. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi “ 12 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==