Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

iklimlendirme ve kimyasal endüstri- yeller sektör paydaşlarıyla görüş alış- verişinde bulunma, proje sonunda da, mevzuat boşluklarının tespit edilerek taslak mevzuat hazırlanması ve kul- lanıcılar için envanter oluşturulması olarak açıklandı. Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan ülkemiz AB Çevre mevzuatının tümü- nü uyumlaştırmak ve uygulamak ile yükümlüdür. Ülkemizin uyumlaşmakla yükümlü olduğu bir önceki mevzu- at (842/2006) için taslak bir yönet- melik hazırlanmış, ancak yürürlüğe girmemiştir. 842 sayılı yönetmelik henüz ülkemizde uygulamaya geç- meden, Avrupa Birliği tarafından 1 Ocak 2015 tarihinde 517/2014 Sayılı Direktif yayınlanmıştır. Bir önceki yö- netmelikten farklı olarak 517 sayılı direktif ile üreticilere kota uygulaması, kullanıma ilişkin yasaklar getirilmiş- tir. Yeni yönetmelik, kota uygulaması ve yüksek GWP değerlerine sahip gazlara sektörel bazda kısıtlama- lar getirmek sure- tiyle, 2019-2050 yılları arasında HFC kullanımını azaltarak sonlan- dırmayı hedefle- mektedir.  Hidrof- lorokarbonların aşamalı olarak azaltılması ile bu yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 0.5 santigrat de- rece azaltabileceği ifade edilmektedir. F l o r l u s e r a gazları (F-gazlar), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliğine dair İklim Kongre- sinin Kyoto Pro- tokolü tarafından kontrol edilen grubun bir parçası olan suni kimyasallardır. Bu kimyasallar atmosferik ozon tabakasına zarar vermemesine rağmen, çok yüksek Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahiptir ve bu değer çoğu F-gazlar için temel sera gazı olan karbondioksitin GWP’sinden birkaç bin kat fazladır. Bu, 1 kg F-gaz emisyonunun, yeryüzü iklimini birkaç ton karbondioksit kadar etkileyebileceği anlamına gelir. Çözüm olarak, doğal ve düşük GWP değerine sahip diğer gazların kullanımının yay- gınlaşması beklenmektedir. TÜYAK, söz konusu yönetmeliğin yangından korunma sektörüne getire- ceği yükümlülükler ile ilgili olarak ya- pılması gereken faaliyetler konusunda bir çalışma başlatarak, beklenen yasa ve yönetmeliklerin takipçisi olmaya devam edecektir. Bu konuda, diğer sektörleri temsil eden dernek ve vakıf- lara da önemli görevler düşmektedir. Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı olduğu, Avrupa Birli- ği tarafından finanse edilen F-gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Tek- nik Yardımı başlıklı proje için danışma toplantısı 8 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Point Otel’de yapıldı. Yangın korunum sektörünü temsilen TÜYAK’ın da katılımcı olduğu danışma toplantı- sı; Uluslararası uzmanlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tem- silcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Üç yıl boyunca sürmesi planlanan proje, İstanbul’da ve İzmir’de çalış- tayların düzenlenmesiyle başlayacak. Proje; genel amacı olan sera gazı salınımlarının azaltılması ve F-Gaz Taslak Yönetmeliği’nin hazırlanması kapsamında gelen yükümlülükler çer- çevesinde soğutma ve iklimlendirme, yangın söndürme, şalt cihazları, mobil F Gaz Yönetmeliği ve HFC Gazların Kullanımının Azaltılması Projesi Başlıyor 16 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==