Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

K ocaeli İtfaiyesi işyerlerinin acil durum ekiplerinin oluşturulma- sı için işyeri çalışanlarına eğitim veriyor. İş güvenliği mevzuatı kapsa- mında işyerlerinin, acil durum ekiple- rini oluşturması, bu ekiplere yangın ve ilkyardım hakkında eğitim aldırması ve her yıl en az bir defa tatbikat yapması zorunlu hale getirilmişti. Eğitimlerin alınmasından ve tatbikatların yaptırıl- masından, işyeri sahibi ve yöneticileri sorumlu bulunuyor. Bu kapsamda ala- nında tecrübeli olan Kocaeli Büyükşe- hir Belediyesi İtfaiyesi işyerlerindeki çalışanların ihtiyaçları olan eğitimleri veriyor. Çalışanlar uzman itfaiye ekiple- rince İtfaiye eğitim merkezi KOBİTEM’de, yangınla mücadele için eğitiliyor. Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde hizmet veren eğitim merkezi KOBİTEM’de, kamu ve özel işyeri acil durum ekiple- rine yangın eğitimi veriliyor. Deneyimli eğitmen kadrosu ve eğitim için uygun altyapısı ile İtfaiye eğitim merkezi KO- BİTEM, işyerlerinin eğitim taleplerini karşılamak üzere hazır bulunuyor. KO- BİTEM’den yangın eğitimi almak için İt- faiye Dairesi Başkanlığı’na dilekçe, faks veya e-mail yoluyla başvurulabiliyor. Başvuru alındığında, öncelikle uzman eğitmenlerce, işyerinde gözlem yapıla- rak, yapılan işin tehlike sınıfı belirleni- yor. İşyerinde mevcut yangın güvenlik önlemleri de dikkate alınarak, işyeri tehlike sınıflarına özgü olarak daha ön- ceden hazırlanmış olan altı farklı eğitim programından hangisinin uygulanaca- ğına karar veriliyor. Belirlenmiş olan altı farklı eğitim programları, 8 saat ile 32 saat arasında değişen içeriğe sahip bulunuyor. Eğitimler, İzmit’te yer alan itfaiye eğitim merkezinde verildiği gibi, işyerinde de icra edilebiliyor. Her bir eğitim uygulamalı olarak veriliyor. İşyerlerinin talep etmesi halinde, her yıl uygulayacakları tatbikatlar da KOBİTEM eğitmenleri tarafından yaptırılıyor. İtfaiye eğitim merkezinde verilen eğitimler ve yaptırılan tatbi- katlar sayesinde, işyerlerinde çıkan yangınların azalması veya başlangıç aşamasında söndürülmesi, böylelikle de oluşacak can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Eğitim için İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM’in 0530 469 68 01, 318 10 00 numaralı tele- fondan 3490 veya 3491 dahili hatları ile itfaiyekobitembirimi@kocaeli.bel.tr elektronik posta adresinden başvuru yapılabiliyor. http://www.ozgurkocaeli.com.tr/ kocaeli-itfaiyesinden-isyerlerine-yan- gin-egitimi-332875h.htm http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/ko- caeli-itfaiyesi%E2%80%99nden-is- yerlerine-egitim/36/38916 Kocaeli İtfaiyesi’nden İşyerlerine Eğitim TÜYAK-Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışmaları Hız Kazandı M esleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli- ği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışma hayatında çok önemli görevleri de üstlenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler- de çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale gelmiş olup çalışanların MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsiz- lik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılarak ülke- mizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre veril- mesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. AB uyum yasaları çerçevesinde çıkan 5544 Sayılı Kanun ve ilgili ek madde (23.04.2015) ile tehlikeli ve çok tehli- keli işler için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı yayınlan- mış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan tebliğlerde yer alan meslekler için “Mesleki Ye- terlilik Belgesi” zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde hayata geçirilmeye baş- lanan belgelendirme zorunluluklarının amacı; var olan işgücünün mesleğini başarı ile icra eden çalışanlarca ya- pıldığının garanti altına alınmasını he- deflemektedir. Bu sebepler ilgili sek- törlerin katılımı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan; Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve bu mesleklerin sınavla belgelendirilmesi esaslarını tarifleyen Ulusal Yeterlilikler (UY) oluşturulmaktadır. Bugüne kadar 655 adet UMS yayınlanmış olup, bun- lardan 341 tanesinin Ulusal yeterliliği yayınlanmış durumdadır. Yayınlanan UMS ve UY’ler içinde yer alan bazı meslekler yangın korunum sektörü faaliyet alanları kapsamında olmakla birlikte, sektörümüzde mevcut bulunan diğer meslek gruplarını da içermektedir. Yangın korunum sektörünü ilgilen- diren bu önemli konuda tespit yapma, meslek haritasını oluşturma görevini üstlenerek çalışmalara başlayan TÜYAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile proto- kol imzalamıştır. Bu protokol çerçeve- sinde yetkililerle bir araya gelen Tüyak teknik komiteleri ve sektör temsilcile- rine bilgilendirme yapılmıştır. Meslek haritasını çıkarma, teknik işgücünü kayıt altına alma ve belgelendirme ihtiyacını karşılama, deneyimli ve bilgili personel kalitesini artırma amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; • Davlumbaz söndürme sistemleri, • Gazlı söndürme sistemleri • Sprinkler sistemleri • Yangın algılama sistemleri • Yangına dayanıklı yapı elemanları • Taşınabilir yangın söndürücülerle ilgili “Üretim, Montaj, Devreye alma, Bakım ve Test Operatörü” meslek ta- nımlarının oluşturulması yönünde yü- rütülen çalışmalar devam edecektir. 22 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==