Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

men dumanla dolmuş durumdadır. Terasdaki açıklıkta önem- li miktarda sıcak duman ve gaz çıkışı gözlenmiştir. (Şekil 6. 2b) 3a senaryosundaki yangın; hızla ilerleyerek Şekil 7’de görüldü- ğü gibi çift cidar cephe arasında yayılmış ve boşluk içinde aşağı doğru inmiştir. 20. s’de 3. katın yarısından fazlasını doldurmuş, 40. s’de ise bu katların neredeyse tamamını dumanla doldur- muştur. Benzer şekilde terastaki hava çıkış menfezinden önem- li oranda duman ve sıcak gaz çıkışı gerçekleşmiştir. (Şekil 7. 3a) 3b senaryosundaki yangın; ilk gelişme evresinde önceki yan- gın senaryolarındakine benzer şekilde ilerlemiş, Şekil 8’de görü- lebileceği gibi 20. s’de 3. katın yarısından fazlasını dumanla dol- durmuş, 40. s’de ise heman hemen 3. ve 4. katlar tamamen du- manla kaplanmıştır. Terastaki havalandırmamenfezinden önemli miktarda duman ve sıcak gaz çıkışı tespit edilmiştir. (Şekil 8. 3b) 7. DEĞERLENDİRME Elde edilen sonuçlara göre çift kabuk içinde ve yangın kom- partmanı üstündeki katların dumanla dolma süresi incelendi- ğinde, mevcut senaryolar içinde 3a senaryosunda en hızlı du- man üretimi ve yayılma hızı gerçekleşmiştir. Ayrıca duman ci- dar boşluğunda aşağı doğru yayılma eğilimindedir. Bunun ne- deni, üretilen dumanın miktarına oranla yetersiz havalandır- ma koşulları ile dumanın boşlukta sıkışarak yoğunlaşması ve baca etkisini zayıflatan cidar derinliğidir. 3b senaryosunda ci- dar içinde havalandırma koşulları daha iyi olmasına rağmen çekişin yetersiz kalması nedeniyle boşluk ve üst kattaki me- kanlar yine kısa süre içinde dumanla dolmuştur. Senaryolar içinde en iyi koşullar 2b’de oluşmuştur. Hem doğal havalan- dırma koşulları hem de baca etkisinin yardımıyla daha fazla duman dışarı atılabilmiş ve mekanların dumanla doluş süre- leri uzamıştır [10]. 8. SONUÇ Çift cidar cephelerde yangının oluşturduğu dumanın çift ci- dar arasındaki boşlukta yayılmasında cidarın genişliği ve ha- valandırma koşulları önemli birer parametredir. Farklı derinlik Şekil 6. 2b senaryosundaki duman hareketi Şekil 7. 3a senaryosundaki duman hareketi Şekil 8. 3b senaryosundaki duman hareketi TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 30-34, 2017 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 33

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==