Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

ki boşluklar ve çatlaklardan (özellikle perde duvar sistemlerin- de) girer. İkincisi harici yayılma mekanizmasıdır. Burada alev- lerden çıkan yoğun ısı ve sıcak gazlar alt taraflardaki açıklıklar- dan dışarı çıkar ve daha yukarı katlardaki yanıcı malzemeleri tutuşturur. Üçüncüsü de dış duvar grupları boyunca yanıcı ve yangının ilerlemesini içeren dışarıdan yayılma mekanizmasıdır. Çin’de son yıllarda yanıcı dış cephe kaplamalarının büyük öl- çekli yangın yayılmalarına yol açtığı ve ciddi mal ve can kaybı- nın yaşandığı birkaç yangın olayı meydana gelmiştir[5-9]. Du- var kaplamalarının yangın güvenliği sadece kamuoyunun de- ğil aynı zamanda yangın güvenliği araştırmacılarının da dikka- tini çekmiştir. Bu yangınlarda, normal gelişme tarzından fark- lı olarak, dış cephe kaplamaları sıcak gazlardan ziyade pence- relerden dışarı çıkan alevlerin etkisiyle tutuşmuştur. Kaplama- ların yanmaya başlamasıyla, yangının gösterdiği yayılma me- kanizmasında yangın sadece duvar boyunca yukarı doğru ya- yılmamakta aynı zamanda yalıtıcı malzemelerin (örneğin: ter- moplastikler) nedeniyle aşağı doğru da yayılmaktadır. Bunun sonucu olarak yangın olaylarındaki ciddi kayıplar kamuoyu- nu ve yangın emniyeti araştırmacılarını da oldukça sarsmıştır. Daha sonra dış duvar kaplamalarının yangın emniyeti özel- liklerinin, özellikle çok katlı yüksek binalarda çok dikkatli ola- rak ele alınması gerektiği anlaşılmıştır. Çok katlı yüksek bina- 1. GİRİŞ Çin’in ekonomik büyümesi ve kentleşmesi büyük bir inşaat artışını teşvik etmektedir. Bejing, Şanghai ve Guanzhou vb. yo- ğun nüfus olan şehirlerde yüksek toprak maliyetleri nedeniyle giderek daha fazla yüksek binalar ve süper yüksek binalar bü- yük rağbet görerek inşa edilmektedir. Bu gökdelenler normal olarak modern ve estetik görünüş ve bunun yanı sıra yeşil yani çevreye saygılı ve sürdürülebilir düşünceyi ön plana çıkarmak- tadır. Ancak yeni mimari özellikler ve yeni malzemelerin kulla- nılması yangın emniyeti tasarımı bakımından yeni zorluklar ge- tirmektedir. Örneğin, yanıcı dış duvar kaplamaları kullanılma- sı büyük ölçüde artmıştır, zira bu sistemlerin enerji kullanımı- nı azaltmada önemli üstünlükleri mevcuttur. Ancak bu yüksek binaların ön cepheleri vasıtasıyla yangının yayılması tehlikesi endişelerini de yükseltmiştir. Yangının ilk başladığı kattan yukarı doğru binanın ön cephe- sini kullanarak yayılması üzerine araştırmalar birçok seneden beri yapılmaktır[1-4]. Genel olarak yangın; binanın dış duvarları kaplayarak üç ana yolla yayılır. Birincisi dâhili yayılma mekaniz- masıdır. Burada yangın zemin tabakası ve dış duvarlar arasında- ÖZET Son yıllarda çok katlı yüksek binalarda, binanın dış cephe kaplamaları ve ön yüzünde hızla yayılan ve ciddi hasar ve kayba neden olan birkaç yangın meydana geldi. Uygun yangın koruması ve bariyerleri olmadan kullanılan aşırı miktarda yanıcı yalıtım malze- mesi kullanımının yüksek katlı binalarda kontrolsüz yangın yayılmasına katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Bu yazı Çin’de bina- ların dış cephe kaplamalarındaki yangın emniyetini düzenleyen mevcut yasa, yönetmelik ve standartları bir bütün olarak değerlen- dirmektedir. Ayrıca dış duvardaki yangının hızla yayılmasının görüldüğü üç yüksek bina yangının çıkış nedenleri, yangının yayılma mekanizmaları ve sorunlar analiz edilerek incelenmiştir. Ayrıca dış duvar kaplamalarının yangından koruması hakkında son araş- tırmalardaki ilerleme ve yönetmelik geliştirmesi konuları da sunulmuştur. Dış duvar kaplamalarında binanın yüksekliğiyle bağlantı- lı olarak kullanılan yanıcı yalıtım malzemelerinin sınırlandırılması da önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çok katlı yüksek katlı binalar, Dış duvar, Dış duvar kaplamaları, Yangın yayılması ÇOK KATLI YÜKSEK BİNALARDAKİ DIŞ DUVAR CEPHE KAPLAMALARININ YANGINA KARŞI EMNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Lei Peng 2 , Zhaopeng Ni 2 , Xin Huang 2 1 ELSEVIER- Procedia Engineering 62 (2013) 663 – 670 2 Tianjin Fire Research Institute of the Ministry of Public Security, No. 110 Weijin Road S., Tianjin 300381, China TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 36-42, 2017 36 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==