Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 49 ret Kanunu ile belirtilmektedir. Kanunun 378. Maddesi’ne göre ‘‘Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kuru- lu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarele- rin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir ko- mite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yö- netim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.’’ Bu maddeye istinaden ilgili şirketlerin risk yönetimi ile ilgili yapı- lanma (riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi) oluştur- maları ve bu konuda çalışmalar yapması zorunludur. Riskin er- ken saptanması ve yönetim komitesinin ve yönetim kurullarının gündeminde olması gereken konulardan arasında doğal olarak yangın ve sigortada ciddi yer tutacaktır. 3. YANGIN ÖNLEMLERİ Konumuz yangın olduğuna göre yangın konusunda risk yö- netimi nasıl olmalıdır? Yangın neden çıkar, yangına karşı ya- pılması gerekenler, yangın tedbir ve önleme unsurları gibi ör- neklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok soruya ya- nıt aramak gerekmektedir. Bu noktada, yangın önlemlerini sa- dece aktif ve pasif koruma sistemleri olarak düşünmek ve de- ğerlendirmek yapılabilecekler konusunda eksik yönlendirme- lere neden olabilecektir. Şirketimizde, hizmet veya mal ürettiğimiz binamızda ya da yaşadığımız evimizde farklı düzeylerde uygulamamız gereken yangın önlemlerini aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür; • Doğru yer seçimi • Bina yapı tarzına dikkat edilmesi (aynı zamanda sigorta primlerinin belirlenmesi için de önemlidir) • Binalar arası mesafeye dikkat edilmesi • Binaların tasarımında pasif yangın koruma sistemleri- nin (duvar ve zemin, havalandırmalar, bina açıklıkları, vb.) göz ardı edilmemesi • Binaların tasarımı ve inşası sırasında doğru malzeme seçimi ve kullanılması (belgeleri alınarak arşivlenmeli) • Yangın tedbiri olarak kullanılan malzemelere yönelik eti- ketleme yapılmalı (özellikle duvar geçişleri gibi) • Yangına karşı kullanılan malzeme ve ekipmanların ba- kım, onarım ve tadilatlarla özelliklerinin kaybedilmesi- ne neden olunmaması (ex-prof sistemler, yangın kapı- ları, duvar geçişlerindeki yangın durdurucu ve gecikti- rici malzemeler gibi) • Paratoner sağlanması • Topraklama sisteminin kurulması ve kontrol edilmesi • Elektrik ve mekanik sistemlerin doğru seçilmesi ve mon- tajlarının düzgün yapılması • Elektrik ve mekanik sistemlerin test, kontrol, bakım ve onarımlarının zamanında ve doğru yapılması veya yap- tırılması (ekipman üreticilerin önerdiği aralıklarla ve ya- sal gereklilikler takip edilerek) • Jeneratör bulundurulması • Kimyasalların düzenli ve doğru depolanması, taşınma- sı ve kullanılması • Yangın algılama ve alarm sisteminin kurulması ve ba- kımlarının yapılması • Yangın söndürme sistemlerinin sağlanması ve bakım- larının yapılması • Yangın algılama, alarm ve söndürme sistemlerinin çalı- şır durumda olması • Yangınla mücadele ekipmanlarının sağlanması ve ba- kımlarının yapılması • Yangına müdahale ekipleri kurulması, eğitilmesi ve tat- bikat yapılması • İtfaiye ile tatbikat yapılması • Acil durum kaçış yolları ve kaçış kapılarının belirlenme- si, yapılması ve sürekli kullanım için açık tutulmaları • Acil durum aydınlatma sisteminin kurulması ve düzenli bakım ve kontrollerinin yapılması • Çalışanların bilinçlendirilmesi • Çalışma talimatlarının üretici firma şartları ve tavsiyele- ri de göz önüne alınarak hazırlanması • Çalışanlara yönelik eğitim programları oluşturulması, oluşturulan eğitim programlarının hayata geçirilmesi • Sıcak iş izin sisteminin uygulanması • Sigara içme yasağı uygulanması • Temizlik ve düzen sağlanması • Çöp kutularının düzenli boşaltılması • Yerleşim düzeni değişiklerinde yangın algılama, alarm ve söndürme sistemlerinin göz önünde bulundurulması • Yeni inşaatlarda, yeni hat montajlarında mevcut yangın sistemlerinin yeni yapılanma içinde yeterli olup olmadı- ğının kontrol edilmesi ve gerekli olması durumunda yeni sistemlerin kurulması • Yangın sistemlerinde yapılacak tamir ve bakımlarda itfai- ye ve sigorta şirketi ile iletişim halinde olunması ve onlar- dan gelecek talepler doğrultusunda ek tedbirler alınması • İş sürekliliği planlarının hazırlanması ve test edilmesi • Kriz yönetim planlarının hazırlanması ve test edilmesi • Yangın sigortası ve yangına bağlı kâr kaybı sigortası yap- tırılması, sigorta yapılanmasında ek teminatlara dik- kat edilmesi • Düzenli kayıt tutulması (yaşanılan olaylardan ders çıkar- tılması ve şirket kültürü ve kurumsal hafıza için önem- lidir) Tüm bunları yaparken yürürlükte bulunan yasalar ve ulus- lararası iyi uygulama şartları takip edilmelidir. Yangın sistemi parçalarının seçimi konusunda onaylı ekipmanlar tercih edil- melidir. Ayrıca; konusunun uzmanı, benzer projeleri başarıyla hayata geçirmiş, personeli uluslararası standartlara da hakim firmalarla çalışılması büyük önem arz etmektedir. Yangın konusunda gerek tasarım, gerek uygulama (montaj), gerek ise bakım, test ve kontrol konularında piyasada faaliyet gösteren şirket sayısı çok fazladır. Bu şirketlerin arasından işi- nin uzmanı doğru şirketleri bularak çalışabilmek, şirketlerin TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 46-55, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==