Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

52 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 rar vermektedir. Bu sebeple, bazı sektörler sigortalanamazken bazılarına da belli yangın tedbirlerinin hayata geçirmeleri şar- tıyla sigortalanabilmesi mümkündür. Sigorta tarihini incelediğimizde yangına yönelik ilk yapılan- mayı İngiltere’de 1666 yılında gerçekleşen büyük Londra yangı- nından sonra Yangın Bürosu’nun kurulmasıyla birlikte görmek- teyiz. Ülkemizde ise sigortaya olan ilgi yine bir yangın olayı son- rası 1870 yılında İstanbul’da yaşanılan Büyük Beyoğlu yangını akabinde oluşmaya başlamıştır. Bugün de yangın sigortası, si- gorta yapılanmasında ağırlığını korumaktadır. 4.1 Yangın Sigortası Ülkemizde 1 Ocak 1993 tarihinden beri geçerli olan Yangın Sigortası Genel Şartları’na göre yapılan yangın sigortası; taşı- nır ya da taşınmaz mallarda doğrudan çıkan veya çevreden si- rayet eden yangının, yangına sebebiyet versin ya da vermesin, yıldırım veya infilakın doğrudan doğruya vereceği zararları te- minat altına almaktadır. Yangın sigortasında, yangın ana teminatına ek teminatlar ila- ve edilebilmektedir. Ek teminatlar, sigortalılar için hasar yaşan- ması durumunda yaşadıkları hasarın karşılanmasında belirle- yici olmaktadır. Yangın ana teminatına ek olarak alınabilecek teminatlar sigorta genel şartlarına göre şu şekilde sıralanabilir: • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, • Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri-Kötü Niyetli Ha- reketler, • Terör, • Fırtına, • Kar Ağırlığı, • Sel ve Su Baskını, • Dahili Su, • Yer Kayması, • Kara Taşıtları Çarpması, • Hava Taşıtları Çarpması, • Deniz Taşıtları Çarpması, • Duman. Ek teminatların doğru yapılandırılmış olması bir hasar anın- da zararın tazmin edilip edilemeyeceğini belirler. Örneğin; yan- gın poliçesine deprem teminatı almamış bir sigortalının işyerin- de deprem sonucunda yangın çıkması sonucunda oluşan zarar tazmin edilemez. Çünkü yangının sebebi olan deprem teminatı poliçede mevcut değildir. Ülkemizin deprem ülkesi olması ger- çeği ve özellikle endüstrimizin yüksek deprem bölgelerinde yo- ğunlaşması bu gibi hususların öneminin altını çizmektedir. Bu durumda bize sigorta poliçemizi iyi okumamız ve ihtiyaçlarımız- la örtüşüp örtüşmediğini; beklentilerimizi karşılayıp karşılama- yacağını anlamamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kapsam dahilinde belirtilmesi gereken bir diğer husus da yangının mutlaka sigortalı yerde çıkması şart değildir. Baş- ka bir yerde çıkan bir yangının etkileri (duman, sıcaklık nede- ni ile bozulma, vb.) ve söndürme ve kurtarma çalışmaları sıra- sında sigortalı unsurlarda meydana gelecek zararlar yangın si- gortası teminatına dahildir. Ek teminatla sigorta kapsamına alınabilecek fırtına, kar ağırlı- ğı, sel ve su baskını, dahili su, yer kayması, duman ve taşıt çarp- malarının neden olduğu yangın veya infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigorta- lı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleş- me olmasa da teminat kapsamı içerisindedir. Özellikle yüksek binalar, uçuş rotasında olan veya havaala- nına yakın bulunan tesisler için hava taşıtı ek teminatı alınma- sı önemli bir başka husustur. Yangın, bir mal sigortasıdır. Tazminat esasına dayanır, yani amaç uğranılan gerçek ekonomik kaybın karşılanmasıdır. Poli- çede yazılı sigorta bedeli, sigortacının sorumluluğunu sınırlar. Gerçek değerin üzerinde (aşkın sigorta) sigorta yapılamaz. Ya- pılsa ve primler bu bedele göre ödense dahi gerçek değeri aşan kısmı bir hasar anında geçersiz kabul edilecektir. Buna karşın, aynı zamanda eksik sigorta da yapılmaması gerekmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için sigortacı ve sigortalı kıymet takdir raporu ile mutabık kalmalıdır. Sigortalı olan değişiklik- lerle ilgili olarak sigortacısını bilgilendirerek gerekli zeyilname- leri düzenletmelidir. Ciddi yangın hasarları sonrasında uzun süreli iş durması ya- şanması kaçınılmazdır. Yangın sigortası ile birlikte iş durması sonucu ortaya çıkacak kâr kayıplarını da sigorta çatısı altında koruma altına almak önemlidir. Unutulmaması gereken nok- ta ise; sigortanın, sigortalıya mal ve kar kaybını sigorta poliçe- si ölçüsünde karşılayabilmesidir. Ancak, sigortalının yaşayaca- ğı imaj, pazar ve müşteri kayıpları için sigortanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu günümüz konjonktürel ortamında, sigortalıların imaj, pazar payı ve müş- teri kayıplarını korumak için yapmaları gereken etkin bir risk yö- netimi sistemi kurmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır. Yangının komşulara ve/veya kiracıları etkilenmesi de müm- kündür. Bu noktada yangın sigortalarının, sorumluluk sigorta- larıyla tamamlanmış olması gereklidir. Kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi veya kiracının komşuluk so- rumluluğu da teminat altına alınmalıdır. 1. HASAR Hasar, sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan riskin ger- çekleşmesi sonucu zararın ortaya çıkmasıdır. Hasar gerçekleşir gerçekleşmez hasar ihbarında bulunmak elzemdir. Her sigorta, konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, hasar ihbar süresi poliçede belirtilmektedir. Yangın sigortası genel şartlarına göre, bu süre riskin gerçekleştiğini öğrendiği andan itibaren en geç 5 (beş) iş günüdür. Hasar ihbarını alan sigorta şirketleri, hasarın nedenlerini ve ortaya çıkardığı zararlar ile zararın mali boyutunu tespit etme- si için tarafsız olarak çalışan sigorta eksperlerini görevlendirir. Sigortalının, sigorta eksperine itiraz etme ve başka eksper ata- ma hakkı saklıdır. Hasar yönetimi konusunda sigorta mevzua- tını bilen ve benzer hasarları yönetmiş bağımsız eksperle çalış- mak sürecin hem sigortacı hem de sigorta ettiren için sağlıklı yürütülmesi için şarttır. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 46-55, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==