Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

54 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 Yukarıdaki örneklerden görüldüğü gibi ister üretim ister hiz- met sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir firmada yangın çıkabilmektedir. Hiçbir zaman yangın çıkmaması temennimiz yangının çıkmaması için gerekli yapılanmayı oluştururken yan- gın çıkması halinde de etkin ve hızlı müdahale için gerekli ha- zırlıkları yapmak şirketlerin finansalları ve imajının korunması ve müşteri kaybının engellenesi için zorunludur. Bu hasarlara bakarken aklımıza ama bu yangınların çıkmasına engel olabilir miydik? Çıktıklarında etkilerini en aza indirebilir miydik? sorula- rı ister istemez geliyor. Pek çoğunuzun aklından geçtiği gibi bu sorulara vereceğimiz yanıt, etkin ve sürekli bir risk yönetimiy- le bu tarz hasarların yaşanmasına engel olabiliriz. Hasar anında unutulmaması gerekenler aşağıdaki gibi özet- lenebilir: • Kurtarma masrafları olarak nitelendirilebilecek, hasa- rı azaltmaya yönelik hasar anında yapılacak çalışmalar, hasarın büyük boyutlara ulaşmasına engel olması açı- sından önemlidir. • Sigortalı en kısa zamanda sigortacısına hasarı bildir- mekle sorumludur. • Başka sigorta sözleşmeleri varsa sigortacıya bildirmek- le yükümlüdür. • Hasar anında fotoğraf ve video çekilmesi ve ekspertiz öncesinde hasarlı malzeme, ürün, parça, makine, vb. atılmaması ile yok olmasına engel olunması, hasar tes- pitinin doğru ve eksiksiz yapılmasına yardımcı olacaktır. • Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. 1. SONUÇ Tehlike belirleme ve risk analizi çalışmasının amacı, işyerin- de nelerin zarar verebileceğinin tespit edilerek işverene alın- ması gereken tedbirler ve tehdidi fırsata çevirme konusunda yol gösterilmesidir. Temelde işyerlerinin dikkatlice incelenme- si, nelerin ters gidebileceğinin belirlenmesinden ve riski yönet- mek için yol haritası çıkartılmasından başka bir çalışma değil- dir. Doğru yol haritasının oluşturulması sadece başlangıçtır. Doğru ve zamanında yapılacak kapsamlı bir risk analizi ça- lışması ile tespit edilecek eylem planlarının, belirlenen za- man dilimleri çerçevesinde hayata geçirilmesi şirketlerin yan- gın risklerini yönetmesindeki ilk adım olacaktır. Aktif ve pasif yangından korunma sistemlerinin doğru tasarlanması, uygu- lanması ve kurulması, test, kontrol ve bakımlarının üretici fir- ma önerileri ve yasal mevzuat ile uluslararası iyi uygulamala- rın tavsiyeleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Şirket- lerin, risk yönetim yapıları idari ve prosedürel kontroller ile eği- timi kapsamalıdır. Yangın tasarım, uygulama, bakım ve kontrol firmaların çalış- ma ortamının piyasa kontrol yapısı altında tutulması risk yö- netimi yatırımlarının doğru yapılabilmesi için faydalı olacak- tır. Bu durum da, piyasadaki bilgi düzeyini artıracaktır. Bu ko- nuda kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluşlarla işbirliği ya- pılması düşünülebilir. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 46-55, 2017 Örnek Hasar Fotoğrafları 5 Firma: Adı Gizli Bir Gıda İşletmesi Hasar Tarihi: 2017 Hasar Nedeni: • Elektrikli ve elektronik ses – ışık sistemlerinin kısa dev- re yapmasına bağlı olarak çıkan kıvılcımların plastik ak- samları tutuşturması sonucunda alevli yangın Sigorta Bedeli: Emtea : 150.000,00 TL Makine/Tesisat : 105.000,00 TL Demirbaş : 450.000,00 TL Dekorasyon : 700.000,00 TL Elektronik Cihaz : 610.000,00 TL Makine Kırılması : 105.000,00 TL Tazminat Bedeli : 3.250.000,00 TL Örnek Hasar Fotoğrafları 6 Firma: Adı Gizli Bir Depolama Tesisi Hasar Tarihi: 2017 Hasar Nedeni: • İlaç deposu olarak faaliyet gösteren iş yerinde bilgisayar kablolarının kısa devre/ark yapmasına bağlı olarak izo- lelerinin tutuşması sonucu alevli yangın Sigorta Bedeli: Bina : 30.000,00 TL Emtea : 2.000.000,00 TL Makine : 10.000,00 TL Demirbaş : 50.000,00 TL Cam Kırılması : 25.000,00 TL Tazminat Bedeli : 2.011.405,02 TL

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==