Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 55 Sigorta, risk yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.  Sigor- ta vasıtası ile risk, sigortalıdan sigortacıya belli bir prim karşılı- ğında belirlenmiş sigorta süresi boyunca finansal olarak akta- rılmış olur.  Transfer işleminin doğru şartlarda yapılmış olması bir hasar anında sigortalı ve sigortacı için sürecin hızlı ve rahat işlemesi için şarttır. Sigortalanma sürecinde risk mühendisle- rinin aktif rol oynaması ise sigorta şirketlerinin riskleri doğru anlamasına, sigortalının da riskini daha iyi yönetmesine yar- dımcı olunması için gereklidir. Risk yönetimi bölümünde, riskin etkin olarak yönetilme- si gerekliliğine vurgu yapılmıştı. Türk Ticaret Kanunu’na göre de sigortalı, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtima- linin yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltıl- ması ile artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi adına, imkânlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigortalı, sigortacı- nın bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorunda- dır. Bu yükümlülükteki söz konusu aykırılık, sigortacı aleyhine bir durum yaratmışsa, kusurun ağırlığına göre tazminattan in- dirim yapılabileceği yine Kanun’da belirtilmektedir. Bu durum da bize sigorta şirketi, reasürör ve/veya brokeri adına şirketle- re gelen risk mühendisleri tarafından verilen tavsiyelerin haya- ta geçirilmesinin önemini hem hasar yaşamamak hem de ha- sarın yaşandığı durumda hasar sürecinde sorun yaşamamak için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Doğal tehlikelerin aksine, alınacak doğru önlemler ve yapı- lacak düzenli bakım, test ve kontroller sayesinde yangının çık- ması önlenebilmekte, gerçekleşme olasılığı azaltılabilmekte, yangın çıktığı noktada etkileri en azda tutulabilmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi felaket başa gelmeden koruyucu ve önleyici tedbirleri almak lazımdır. Fe- laket başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur. Dola- yısıyla, keşke demek yerine riskimizi anlamak ve riski kontrol altında tutmak için riskimizi yönetmemiz ve doğru sigorta ya- pısına sahip olmamız gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Türk Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, http://www. mevzuat.adalet.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 11.09.2017. 2. Aydemir, İ, ‘Yangın Sigortaları Ders Notları’. Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., 2013. 3. Emgen, Ö., ‘Tehlike Belirleme ve Risk Analizi Semineri Yayımlanmamış Ders Notları’. İYEM, 2016. 4. Yangın Sigortası Genel Şartları, http://www.tsb.org.tr/yangin- sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=524, Erişim Tarihi: 11.09.2017. 5. Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Hasar Verileri 6. Allianz Risk Mühendisliği, http://www.allianzrisk.com/ , Erişim Tarihi: 11.09.2017. 7. Sigortacılık Eğitim Merkezi, http://www.segem.org.tr/default.asp, Erişim Tarihi: 01.09.2013. 8. Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitim Programı Ders Notları, 2009 9. TS ISO 31000, Risk Yönetimi – Prensipler ve Kılavuzlar 10. Ekol Ekspertiz, Hasar Verileri (Sayın Mustafa Nazlıer’e katkıları için teşekkür ederiz.) 11. SwissRE, institute.swissre.com/research/overview/, Erişim Tarihi: 11.09.2017. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 2, s 46-55, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==