Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

sistemlerinin, montaj sonrası devreye tam alınmadan (TAD-Test Ayar Den- gelemesi yapılmamış) kullanıldığını görüyoruz. Yangın Yönetmeliğine uy- gun olmayan hiçbir ürünün projelerde kullanılmaması gerekiyor. Ancak tartışmaya açık bazı detaylar olabiliyor. Örneğin yangın pompası se- çilirken, UL listeli FM onaylı pompa ol- ması şart koşulmalı mı? Şahsen bu ko- nunun her projenin özelinde özel olarak irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer proje çok riskli bir alandaysa, o projede en üst segmentteki onayların alınması gerekebilir, ancak normal bir yapıda TSE standardına uygun ve yerel bir test sertifikası olan ürünlerin de kullanılabileceği kanısındayım. Ancak Ülkemizde böyle bir sertifikasyon ge- rekliliği yok, ama bir yangın sisteminin montajında uzmanlık sertifikası konu- sunun geliştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Sonuçta binanın güvenli olması gerekiyor, doğalgaz uygulama- larında nasıl uzmanlık sertifikası gere- kiyorsa, yangın konusunda da bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Periyodik bakım ve doğru malzeme seçimi önemli; Sistemler en iyi şekilde yapılıyor, ancak TAD (Test Ayar Dengeleme) uy- gulamasının kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca sistem devreye alın- dıktan sonra da periyodik bakımının mutlaka yapılması büyük önem taşı- yor. Yangın şartnamelerinde yazılma- sına rağmen, bakım ne yazık ki ihmal ediliyor. Tabii bu konuda işletmeci ve personel eğitimi de bir o kadar önemli. Sektör olarak önemli bir eksiğimiz de, işletme konusunda yeterli teknik per- sonelimizin olmayışıdır. MTMD olarak çalışmalarımız 12-14 Mayıs 2017 tarihinde Edir- ne’de gerçekleştirdiğimiz 10. MTMD Çalıştayı’nda da yüksek yapılar konu- sunu masaya yatırdık. Sonuç bildir- gemizde gerek yangın, gerek tesisat sektöründe yapılması gerekenlerin bir değerlendirmesini yaptık. Çalıştayımı- za TÜYAK Vakıf Başkanı Hikmet Akın katıldı. Çalıştay’da yapı süreçlerini de tartıştık. Yapıların inşasındaki süreç; tasarımla başlayıp danışmanlık, malzeme teda- riki, uygulama ve son olarak test ve devreye alma süreci ile son buluyor. Bu süreçte sağlıklı ilerleyebilmek ko- nusunda bazı eksikliklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Örneğin malzeme teda- rik eden firmalarla, uygulayan firmalar arasında bir değerlendirme eksikliği ve “TÜYAK’ın Türkiye’nin yangın güvenliği konusunda önemli bir misyona sahip olduğuna inanıyoruz.” menfaat çatışması var. Yani hem mal- zeme tedarikinin, hem uygulamanın, hem de tasarımın aynı kişi ve kuru- luşlarca yapılmasının ne denli doğru olduğunu Çalıştay’ımızda katılımcıla- rımız arasında tartışmaya açtık. Bunu gelecek dönem içinde TÜYAK ile yeni- den değerlendirmek istiyoruz. Çünkü malzeme tedarik etmek, tasarım ve uygulama farklı birer uzmanlık alanıdır. Bir yapının A’dan Z’ye tamamlanması, tek bir disiplin tarafından yapıldığında, denetimin az olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Herkes kendi uzmanlık alanında çalışmalarını yürütürse, sonuçların çok daha sağlıklı, verimli ve doğru olaca- ğı kanısındayız. Böyle olursa haksız rekabetin de önüne geçilecektir. Tüm disiplinler ayrı, ama birlikte bir sinerji oluşturarak çalışmalı. Yani “bütünleşik tasarım ve uygulama süreci’’ izlenme- li. Yangının “algılama” ve “söndürme” olmak üzere iki yönü var. Algılama ve söndürmenin eşgüdümü de (koordi- nasyonu da) çok önemli. Bütünleşik tasarımda olduğu gibi uygulamaların da birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Riskli veya çok özel yapılarda, birbi- rinden farklı alanlar gibi görünse de konfor ve yangın uygulamaları birbiriy- le uyumlu olmalı. Son 20 yıldır yüksek yapıların çoğu bu şekilde yapılıyor. Malzeme tedarikini hangi tarafın yapması gerektiği de ayrıca önemli bir konu. İşverenler günümüzdeki birçok projede malzeme tedarikini kendisi yapıyor, işçiliğini ve uygulamasını ise daha alt düzeydeki uzman gruplara yaptırıyor. Dolayısıyla malzeme teda- rikçilerimiz de doğrudan yatırımcıya malzeme satmayı tercih ediyor. Ya- tırımcının mekanik müteahhitten ba- ğımsız olarak malzeme almasını doğru bulmuyoruz. Zira işveren yükleniciden sistemlerin uygun çalışmasıyla alaka- lı olarak belli bir süre garanti istiyor. Ancak mühendislik firmalarının tercihi olmayan malzemelerin kullanılması isteniyor. Yani bir yandan mühendis fir- manın yatırımcının seçtiği malzemeyle uygulama yapması, öte yandan garanti vermesi zorunlu tutuluyor. Doğrudan yatırımcıya ulaşarak bilinçlendirmeye çalışmalıyız bunun kararı, tamamen yangın da- nışmanı tarafından verilmelidir, bizler sadece önerilerde bulunabiliriz. Ayrıca uygulayıcı firmaların sertifi- kalı olması da başka bir önemli konu. 58 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 1 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==