Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

MTMD olarak doğrudan yatırımcılara ulaşmayı çok önemsiyoruz. Zorlayıcı bir yasal düzenleme olmadığı noktalar- da da, güvenlik konusunda yapılacak yatırımların, bütçeleri gereksiz olarak şişirmek anlamına gelmediğini somut örnekleri ile anlatmaya çalışıyoruz. Ana yükleniciler bizim sektörde çoğunlukla işverenimiz oluyor ve bu durumda, ya- tırımcıya ek olarak ana yüklenicilere de yangın sisteminin önemini anlatmaya çalışmamız gerekiyor. Segment bazın- da ayırarak yatırımcılarla doğrudan bir araya gelmeyi çok istiyoruz, bu yön- de çalışmalarımız olacak. Yatırımcıyı bilinçlendirmemiz, doğru yerlerde de duyurularımızı yapmamız lazım. Yangı- nın ve mekanik tesisattaki sistemlerin önemini yatırımcılarımıza anlatmamız gerekiyor. MTMD üyelerinin yıllık cirosu 1.4 milyar dolar MTMD’nin özellikle son dönemde yaptığı çok verimli çalışmalar netice- sinde, üye sayısı artıyor. 17 kurucu üyelerle başlayan derneğimizde, şu an 38 tüzel üye firmamız var. Sektö- rün önde gelen birçok büyük kuruluşu derneğimize üye, ama biz yine de bu sayıyı yeterli görmüyoruz. Anado- lu’nun birçok kentinde de uygulama yapan firmalar var, biz çalışmalarımızı bu bölgelerde de yaygınlaştırmayı he- defliyoruz. Mekanik tesisat sektörüne gönül vermiş birçok değerli firmamız var ve onların da aramıza katılması için tanıtım çalışmalarımızı gerçek- leştiriyoruz. Hedefimiz, derneğimizin çok daha verimli çalışmalar yapmasını ve uluslararası rekabet ortamında gü- cümüzün artmasını sağlamak. 2014 yılı verilerine göre MTMD’ye üye olan grupların yıllık ortalama 1.4 milyar Amerikan Doları cirosu var. Ülke gene- linde yaşanan tüm olumsuzluklara rağ- men bu ciroyu artırmayı amaçlıyoruz. 2015-2016 yıllarından sonra dünya piyasasındaki ekonomik dalgalanmalar maalesef yatırımlarda ve Türk müte- ahhitlik sektörünün yurtdışında aldığı ihalelerde azalmaya sebep oldu. MTMD olarak güçlü bir yapıya sahibiz, eminim ki sektörün uluslararası rekabetteki gücünü artıracağız. Bu bağlamda der- neğimizin üyelerine özgü olarak ger- çekleştirdiğimiz eğitimlerin ve sektöre yönelik düzenlediğimiz çalıştayların faydasını görüyoruz. TÜYAK’ın düzen- lediği eğitim seminerlerinde de yer alarak fayda yaratmayı çok isteriz. Türkiye’nin yangın güvenliği konusunda TÜYAK önemli bir misyona sahip MTMD olarak TÜYAK ile çalışma- larımızı daha da artırarak aramızda güzel bir sinerji yaratmayı hedefliyo- ruz. MTMD olarak derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Emel Mutlu, TÜYAK ile koordineli çalışmalar yapması için görevlendirildi. TÜYAK 2017 Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nde MTMD üyelerinin de yoğun katılımıyla bir panel gerçekleştirmek, sempoz- yuma katkı sağlamak arzusundayız. TÜYAK’ın Türkiye’nin yangın güvenliği konusunda önemli bir misyona sa- hip olduğuna inanıyoruz. Bir dönüm noktası sayabileceğimiz, 2007 yılında yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Hocamızın ve TÜYAK’ın değerli çalışmaları sayesinde elde ettiğimiz bir kazanımdır. Bu yönet- melik, yangın konusu ile ilgili çalışma- ları disipline etti. Yönetmelik üzerinde revizyonlar hâlâ devam ediyor. TÜYAK’ın yangın konusunda yerel yönetimlerle ciddi bir çalışma içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle İZODER örneğini ver- mek isterim. Yalıtım bilincini ülkemize TS 825 ile birlikte kazandırdı. Yalıtım konusunda ciddi oranda yerli üretici- lerimiz oluştu. Hâlâ önü açık bir konu ve başarılı işler yapılıyor. Belediyelere, yerel yönetimlere yangın bilincini ka- zandırmanın derdine düşmemiz ge- rekiyor. Hem sektörel açıdan hem de insanların güvenliği açısından çok ciddi boşluklar var. Bu boşlukları TÜYAK ile el ele verip doldurmaya hazırız. Tabii ki bu kolay bir iş değil, çok uzun bir süreç. Her türlü inşaat ruhsatı, denetimler belediyelerin elinde olmasına rağmen, belediyeler içinde bu konuda yeterli teknik personelin olmadığını düşünü- yorum. TÜYAK’ın bu konuda yapacağı şeyler ülkeye hizmettir. Özellikle yüksek yapılar gibi konu- larda, Türk Tesisat Mühendisleri Der- neği (TTMD) gibi derneklere de çok iş düşüyor. TTMD’nin yüksek yapılar ko- nusunda bir yönetmelik çıkarılmasına vesile olması gerektiğini düşünüyorum. Yangın gibi pek çok disiplinin işbirliği içinde, koordineli çalışmasını gerekti- ren bir konuda, meslek örgütlerimizin de güçlü bir işbirliği içinde olması ge- rektiğine inanıyorum. Yapılan pek çok çalışmayı da olumlu buluyorum. Bu yüzden geleceğe umutla bakıyorum. Yapılan çalışmaların karşılıksız kalma- yacağını umuyorum. İrfan Çelimli kimdir? İrfan Çelimli, 1957 yılında Ay- dın’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bozdoğan -Aydın’da ta- mamlayan Çelimli, lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamla- dı. 1980 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Çelimli, yaklaşık 20 yıl profesyonel olarak 1997 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı taahhüt işlerinde olmak üzere çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1997 yılında Kipaş Mühendislik firmasına ortak olarak katıldı. Çelimli, METAŞ Mühendislik ve BİLFA Tesisat Yapı Elemanları grup firmalarında kurucu ortak olarak çalışma hayatına de- vam ediyor. Çelimli, 1980 yılından itibaren MMO, 1993 yılından itibaren TTMD, 2000 yılından itibaren İSKİD (2017 yılı başından beri İSKİD üyesi değil) üyesi olarak aktif olarak sek- töre destek veriyor. 08/01/2001 tarihinde MMO Uzman Mühendis belgesi alan Çelimli, 2017 yılının Mayıs ayında MTMD’nin (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) Yö- netim Kurulu Başkanı oldu. Üyesi Olduğu Topluluklar: MTMD, MMO/TMMOB, TTMD, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, Aydın İli ve İlçe- leri Vakfı. TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 59 TEKNİK BİLGİ SÖYLEŞ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==