Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

Ü lkemizde zeminden itibaren 21,50 metre yüksekliğinde olan binalar yüksek bina olarak ta- nımlanmaktadır. 51,50 metreyle 150 metre arasındaki binalar, çok yüksek binalar; 150 metrenin üzerindekiler ise gökdelen olarak tanımladığımız binalardır. 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu tara- fından yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre; yüksek binalar ve belirli büyüklükteki otel, alışveriş merkezi, eğitim, otopark, depo, imalathane, eğlence, ticari vb. binalarda; yangın söndürme sitemleri, basınçlandırma ve duman kontrol sis- temleri zorunlu olan sistemlerdir. Yapı ruhsatı eki ve uygulama projelerinin Yangın Yönetmeliği’nde ön görülen hükümlere uygun olması zorunludur. Ancak eksik, hatalı, standartlara uy- gun olmayan şekilde hazırlanan proje- lerle uygulanan yangın sistemleri can güvenliğimizi tehdit etmektedir. Aynı yönetmeliğin 6. maddesinde; projenin eksik veya hatalı olması ve standartla- ra uygun olmaması halinde yapı ruh- satı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsilcileri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uy- gulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmaması hususunda görevli, yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Daha önce İtfaiye Daire Başkanlığınca yapılan ve ne yazık ki yetersiz kalan söz konusu projelerin incelenmesi; 5 Nisan 2012 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile İtfa- iye teşkilatından da alınarak, yapı de- netim firmaları ve ilçe belediyelerinin denetimine bırakılmıştır. Güvenli, sağlıklı, planlı yapı ve kent- lerin oluşumunda bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinim vardır. Ancak meslek odalarımız ne yazık ki bu süreçlerden dışlanmaktadır. Yangın konusunda genellikle uzman olmayan yapı denetim firmaları, yangın firmala- rından aldıkları müşavirlik, danışmanlık hizmetleri ile 1/50 ölçekli avan uygula- ma projelerini hazırlamakta veya onay- lamaktadır. Ancak, detaylı kesin pro- jeler ve tasarım raporu olmadığından, yapım aşamasında firmalardan teklif alınarak yaptırılan yangın sistemleri, eksik, kusurlu ve hatalı olarak uygu- lanmaktadır. İlgili kişi veya kuruluşlar, maddi manevi olarak mağdur olmakta; yangın riskine maruz kalmakta; can güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bı- rakılmaktadırlar. Kandilli Rasathanesi Deprem Araş- tırma Enstitüsü tarafından 25 Aralık 2015 tarihinde sunulan “Türkiye’deki yüksek yapılar envanteri” çalışması- na göre; Ankara, yüksek katlı binalar açısından dünyada 60. sırada yer al- Yüksek Yapılardaki Yangın Sistemlerine Dikkat! Ö. Varlık ÖZERCİYES TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yangın, Duman Tahliye ve Kaçış Merdiveni Basınçlandırma Tesisatlarındaki Denetimler Artırılmalıdır” “ 60 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 GÖRÜŞ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==