Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 | Sayı: 2

maktadır. Yoğun insan kullanımına açık olan yüksek binalar, vatandaşlarımızın bu konudaki eğitim yeterlilikleri de dikkate alındığında, acil durum planı ve yönlendirmeler konusunda önemli sorunlar barındırmaktadır. Binaların Yangından Korunması Hak- kında Yönetmeliğinin Genel Sorum- luluklar bölümünde, yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m 2 ’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projelerinin, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulması zorunlu kılınmıştır. Bu konudaki destek elemanı, yeterlilikleri ve sayıları tarafı- mızca takip edilememektedir. Aynı Yönetmeliğin Periyodik Testler ve Bakım bölümünde yer alan mad- desine göre ise; yangın söndürme sis- temlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kont- role, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır. Söz konusu sistemlerin yangın sırasında çalışır şekilde kalabilmesi için, sorumlular yönetmeliğin ilgili maddesi gereği hareket etmelidirler. Özellikle bu sistemlerin standartlarda istenen yıllık test ve kontrollerinin, uzman kişi ve kurumlar tarafından yapılması önemlidir. Ürün ve proseslerin muayene, test ve belgelendirme işlemlerini yapan kurumların, konusunda uzman, şeffaf, güvenilir, bağımsız ve tarafsız olma- sı gerekmektedir. Bu da ancak söz konusu kuruluşların akredite olması ile sağlanabilmektedir. Akreditasyon; laboratuvar, belgelendirme, muayene ve test kurumlarının uygunluğunun bağımsız bir üçüncü kurum tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla iz- lenmesidir. Odamız, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 17 Mayıs 2004 tarihinde akredite edilmiştir. Bu doğrultuda, akredite muayene kurumu olarak kamusal görev yapan Odamız, gelen yazılı kaçış merdivenleri basınç- landırma sistemlerinin uygunluğuna ve yeterliliğine dair teknik rapor ha- zırlanması kapsamında yapmış olduğu proje kontrol, test ve ölçüm çalışmaları sonrasında mevcut kurulu sistemlerin genel olarak yetersiz olduğunu göz- lemlemiştir. Makina Mühendisleri Odası, ülkemi- zin gelişmesinde bilimsel araştırmalar yapan, araştırmalarını üyelerinin ve insanlığın hizmetine sunan, kent, çevre ve insanlık yararına kamusal denetim- ler yapan, bilimsel önerilerde bulunan, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin ve uygulayıcılarının kurumudur. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak; Yangın söndürme sistemleri tasarım/ uygulamada hata, kusur ve teknik ye- tersizlikten dolayı maddi, manevi, hu- kuki ve cezai yasal sorumluluklarla kar- şılaşılmaması için, site, bina ve yüksek yapı yönetimlerinin gerekli önlemleri alması ve yangın sistemleri periyodik muayene ve kontrollerini yaptırmasının teknik ve yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor, 1- Yangın tesisatları/duman tahliye sistemleri/ kaçış merdiveni basınçlan- dırma tesisatı yeterliliği için bilirkişi raporu hazırlanması, 2- Yangın tesisatları/duman tahliye sistemleri/ kaçış merdiveni basınç- landırma tesisatı projeleri kontrolü ve onayı, 3- Yangın tesisatları/duman tahliye sistemleri/kaçış merdiveni basınçlan- dırma tesisatı periyodik muayene ve kontrolü, 4- Yangın pompa ve fanı, havalan- dırma cihazları, kapasite testlerinin ve ölçümlerinin yapılması konularında, uzman makina mühendislerine dayalı örgütlü yapımızla, kamusal denetim anlayışımız gereği, toplum yararı ve kamu güvenliği için, konunun tüm bi- leşenleri ile birlikte her zaman görev almaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 61 GÖRÜŞ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==