Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

İ zmir’in ev sahipliğinde Atatürk Stadı ve Kültürpark’ta düzenlenen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’nda itfaiyeciler birbirle- riyle kıyasıya mücadele etti. 16 ülke- nin katılımıyla gerçekleştirilen ‘İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’na Doğu Avrupa ülkele- rinin sporcuları damga vurdu. Törende konuşan Uluslararası Yangın ve Kurtar- ma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, “İzmir’deki mi- safirperverlik ve sıcakkanlılık için çok teşekkür ediyoruz. İtfaiye spor yarış- larında kimse kaybetmez, dostluk ka- zanır. Bu şampiyonada altın harflerle ‘dostluk’ yazıldı” diye konuştu. Uzun yıllardır bu alanda dünya rekorlarına imza atan Doğu Avrupa ülkeleriyle ya- rışan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiyecileri de İzmir’deki şampiyona- da önemli deneyimler kazandı. Kadın İtfaiye Takımımız, son gün gerçekleşen motopomp yarışında “1 saniye farkla” madalyayı kaçırdı. Nefes kesen mü- cadelenin son gününde Belarus’un ar- dından 30.41 saniye ile 4. olan Kadın İtfaiye Takımı’nda Mucize Kara, Müri- vet Atik, Canan Ay, Pelin Parlak, Ayşe- nur Taşlı, Simge Olçun, Rüveyda Kara Zeynep Limon ve Hanife Çardak yer aldı. Motopomp yarışlarında birinciliği 26.83’lük derecesiyle Çekya, ikinciliği ise 29.01 derecesiyle Kazakistan elde etti. Erkeklerde ise birinci Belarus, ikin- ci Rusya, üçüncü ise Moğolistan oldu. İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’nda ‘Dostluk Kazandı’ G lobal Market Insights Inc. tara- fından yapılan son çalışmaya göre, Küresel yangın müdahale pazarının 2024 yılına kadar 16 milyar USD’yi aşması bekleniyor. Artan tüke- tici bilinciyle birlikte kamu güvenliği konusundaki giderek ağırlaşan yasal düzenlemeler, yangın söndürme pa- zarının boyutunu artıracak. Emniyet kodları ve standartlarının getirilmesi ile birlikte ticari alanların büyümesi ürün penetrasyonunu artıracak. Ame- rikan Kimya Konseyi’ne, yangın kodları geliştiren NFPA ve IFC’ye göre, sağlık tesisleri ve eğitim enstitüleri de da- hil olmak üzere mefruşatlı alanların hepsinde yağmurlama sistemi kuru- lu olmalıdır. ABD’de 2024 yılına kadar yılda 150 milyon yangınla mücadele sistemi ku- rulumu olması öngörülüyor. İnşaat sek- töründeki artış, ürün tasarımı ve geliş- tirilmesindeki teknolojik ilerleme ile birlikte ABD’nin yangınla mücadele pazar payını yükseltecek. Çevre dos- tu, daha az toksik, otomatik ve yeni nesil sistemler için artan talep, paza- rın büyümesi, ürün gruplarının pazar paylarını artırmaları sürecine katkıda bulunacak. 2016 yılında ABD inşaat sektörü,%5,3 oranındaki büyümesine 2017 yılı sonunda beklenen %2’lik ar- tışla devam etti. Tehlikeleri ve kazaları azaltmak için yangından korunma sistemlerinin be- nimsenmesine yönelik bilinçliliğin art- ması ile Avrupa’da yeşil binaların yay- gınlaşması da yangınla mücadele paza- rını büyütüyor. Avrupa’da yeşil binalar için tanımlanan, yüksek güvenlik ge- rekleri sürece katkıda bulunacak. Av- rupa Komisyonu’na göre, yılda 148.6 milyar dolarlık tahmini hasar ve ağır yaralanmalar nedeniyle 70.000 kişi- nin hastaneye kaldırılması söz konusu. Gelişmekte olan ülkelerde hızlı sa- nayileşme güvenlik ekipmanları talebi- ni artırdıkça küresel yangın söndürme pazarı da olumlu yönde etkilenecek. Asya, Pasifik ülkeleri ve Afrika’da sa- nayi, ticaret ve konut alanlarının ge- nişlemesi yönünde devam eden yatı- rımlar yangın güvenlik ürünlerine olan talebi artıracak. Merkez Bankaları ve hükümetlerin istatistik birimlerine göre, Asya-Pasifik Bölgesi’nde sanayi sektö- rünün gelişimi için yapılan yatırımlar, 2016 yılında 10,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Almanya yangın söndürme pazarın- da, güvenlik standartlarının geliştiril- mesinden dolayı önemli bir büyüme yaşanacak. Avrupa Komisyonu uya- rınca, Almanya’da, yüksekliği 60 m’yi aşan herhangi bir ofis veya konut bina- sına, güvenlik çıkışı olarak iki merdiven sağlanmalı ve güvenlik standartlarını karşılamak için bir yağmurlama siste- mi kurulmalıdır. Çin yangınla mücadele pazarının 2024 yılına kadar yılda %3 büyümesi bekleniyor. Yangınları azaltmak için ar- tan tedbirlerle birlikte sanayi ve ticaret sektörünün yaygınlaşması Çin’de iş or- tamını olumlu yönde etkileyecek. 2015 yılında Çin, yılda %10.8’lik bir artışla dünyanın en büyük güvenlik ve güven- lik ürünleri pazarı ABD’yi geride bıraktı. 2016’daki Suudi Arabistan yangınla mücadele pazarının değeri 150 mil- yon USD’nin üzerinde idi. Devam eden projeler, mevcut sanayilerin genişletil- mesi ve kurulmasıyla birlikte yangınla mücadele sistemleri için talep artacak. 2015 yılında, işletmede olan endüstri- yel ünite sayısı 290 milyar ABD doları yatırımla 7.007’ye ulaştı. Küresel Yangınla Mücadele Sistemleri Pazarı Büyüyor 16 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==