Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

esnasında yarar sağlamayacak gös- termelik önlemlerle ruhsat almak üze- re girişimlerde bulunulduğu ve çoğu kez ‘aracı’, ‘çantacı’ sözde yangın da- nışmanları kullanılarak uygunsuz bi- nalar için belediyelerden ruhsat çıka- rılması için çaba gösterildiği görülüyor. Bu durumda bina yapım maliyeti belki TL bazında düşüyormuş gibi gözük- mektedir, ancak yangın durumunda hem can ve hem de mal güvenliği olmayan binalar yüzünden çok ağır bedeller ödenebilmektedir. “Doğru tasarım, yangın güvenliğinde hayati rol oynuyor” Mimari, elektrik ve mekanik pro- jelerin hazırlanması safhasında pasif ve aktif yangın güvenliği önlemlerinin tasarım içerisinde doğru şekilde yer alması, can ve mal güvenliği için ha- yati rol oynuyor. Burada pasif yangın önlemleri derken iki temel öge kaste- diliyor: Birincisi yapısal olarak binanın taşıyıcı sistemlerinin ve binanın birbi- rinden farklı yangın riski taşıyan bö- lümlerinin yangına dayanıklı, yangının ve dumanın yayılması riskini en aza indirebilecek şekilde projelendirilme- si, ikincisi ise yangın anında binadaki insanların en uygun şekilde tahliye edilmelerine ve yangına müdahale edeceklerin kolayca müdahale etme- sine olanak sağlayacak şekilde mimari tasarım yapılmasıdır. Aktif yangın ön- lemleri ise esas olarak bir yangını en kısa zamanda tespit ve ihbar edecek donanımlar ile yangının en kısa za- manda baskılanmasına olanak sağla- yacak sistemleri içermektedir. Tasarım safhasında, yangın güvenliği tasarımı hayati önem taşıdığı göz önüne alı- narak mutlaka pasif ve aktif yangın önlemleri konusunda yetkin, yangın güvenlik mühendisi danışmanlardan destek alınmalıdır. Bu desteğin alın- ması, hem alınacak önlemlerin etkin- liğinin sağlanması, hem de maliyet- lerin düşürülüp ekonomik çözümler üretilmesi açısından önemlidir. Ne yazık ki Türkiye’de yangın güvenlik mühendisliği yeterince gelişmemiştir. Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güven- liği Çalışma Grubu olarak bu konuda da kamu ve üniversiteler nezdinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.” ‘Doğru malzeme’, ‘doğru uygulama’, ‘denetim’ ve ‘doğru işletme’ Açıklamada, yangın güvenliği ko- nusunda alınması gereken önlemler şöyle değerlendirildi: “Projelerin iş- levsel olarak hayata geçirilebilmesi için, inşa edilecek binanın kullanım amacına, tehlike sınıfına ve bina yük- sekliğine uygun yangın güvenlik ted- birlerinin alınması, yangına karşı tepki ve yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzeme ve yapı elemanları kullanımı son derece önemlidir. İnşaat safhasında pasif ve aktif yangın gü- venlik sistemlerinin imalat ve montaj- ları yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalıdır. Bunun için meslek stan- dartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilme- sine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, proje, imalat ve montaj safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrol- lerinin sağlanması ve yapım sürecinin tasarıma uygun olarak gerçekleştiril- mesi şarttır. Her zaman söylediğimiz gibi, “malzeme olarak ne kullanıldığı kadar hatta daha fazlası, nasıl uygu- landığı da son derece önemlidir.” Binada uygun şekilde yangın bö- lümlendirilmesi yapılmış, yangın kaçış yolları yangına karşı korunmuş olsa dahi, bina bölümlerinin sonradan ku- raldışı kullanımı veya tadilatlar yapıl- ması durumunda yapısal güvenlik iş- levini yitirecektir. Bu nedenle binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca de- netlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bina kullanımı safhasında da, yangın kaçış yollarının doğru kullanımı da dâhil ol- mak üzere temel yangın güvenlik ko- nularında binadaki kullanıcıların eği- timi, acil durumlarda ne yapacakları Y angından Korunma Haftası do- layısıyla Türkiye İMSAD tarafın- dan yapılan yazılı açıklamada, yangına karşı göstermelik değil, can güvenliği için gerçekçi önlemler alın- masını sağlamak üzere; yapım ruhsatı, yapı kullanım izni ve çalışma ruhsatı gibi konularda gerekli düzenlenmeler yapılması gerektiğine dikkat çekil- di. Türkiye İMSAD bünyesinde, inşa- at malzemesi üreticisi, kamu ve özel üniversitelerin öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası yangın güvenliği test, muayene ve onay kuruluşları ve yan- gın güvenlik mühendisliği alanında uzman isimlerden oluşan Yapısal Yan- gın Güvenliği Çalışma Grubu’nun, tek- nik konuları da kapsayan açıklama- sında, sektöre ve kamuoyuna yönelik önemli uyarılarda bulunuldu: “Geçen yıl Adana’da bir yurt binasında mey- dana gelen yangında 12 öğrencinin hayatını yitirmesinin ardından bu yaz başında İngiltere’de, Grenfell Tower’da meydana gelen yangının da 79 cana mal olması, ulusal ve uluslararası ka- muoyunun yine yangın güvenliği ko- nusuna odaklanmasına neden oldu. Aslında her büyük yangından son- ra duyarlı hale geliyoruz ancak kısa süre sonra her şey unutuluyor ve ile- ride aynı hatalar tekrarlanıp duruyor. Yapılması gereken, kamu vicdanını teskin etmek amacıyla birilerini suç- lamak yerine, daha uzun ve bilimsel çalışmalarla sistemsel hataları bulup ortaya çıkarmak, her yangından ders almak ve bunları standart ve yönet- meliklere yansıtmak olmalı. Böylece, alınan önlemlerin sürekliliği ve sürdü- rülebilirliği sağlanmalıdır. Son olaylar ile ilgili kamuoyuna yansımış hatala- rı; ‘yönetmeliklere uymama’, ‘tasarım hatası’, ‘malzeme hatası’, ‘ uygulama hatası’ ve ‘işletme hatası’ gibi başlık- lar altında değerlendiriyoruz. “Yönetmeliklere uymama alışkanlığının bedeli çok ağır” Belediyelerden ruhsatı alınacağı za- man, maliyeti düşürmek için yangın Türkiye İMSAD: “Yangına karşı göstermelik değil, gerçekçi önlemler alınmalı” 18 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==