Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

ve nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmesi gereklidir. “Yangın önlemlerine, gelişmiş ülkelerden farklı bakıyoruz” Binalarda tasarım, yapım ve kul- lanım safhalarında alınması gereken tedbirler 2015 yılında son revizyonu gerçekleşen Binaların Yangından Ko- runması Hakkında Yönetmelik içeri- ğinde detaylandırılmıştır. En önemli sorunlardan biri de yönetmelik-stan- dart kargaşasıdır. Ülkemizde yönet- melikler çoğu zaman standartların yerine geçecek şeklide hazırlanmak- ta ve teknik detayları içermektedir. Binaların Yangından Korunması Hak- kında Yönetmelik, maalesef standart- ların öngördüğü performansa dayalı hesap yöntemlerini kullanmamak- ta ve yapısal yangın güvenliği ko- nularına yeterince yer vermemekte- dir. Oysa gelişmiş ülkelerde, yönet- melikler hangi işin hangi standarda göre yapılması gerektiğini ve varsa ülke koşullarına uygun sınırlamaları belirleyen amir kamu hükümleridir. Standart ise akademisyen ve uzman mimar ve mühendislerin müştereken geliştirdikleri teknik detaylardır. Biz- de yönetmelikler standartın yerine geçtiğinden standartlar adeta gerek- siz hale getirilmektedir. Sonuç olarak yönetmeliklerin daha gerçekçi ve iş- levsel olabilmesi için; bilimsel çalış- malara dayalı standart çalışmalarına ağırlık verilmeli, standarda dayalı yö- netmelikler akademisyen, uzman mü- hendis ve mimarların da içinde olacağı geniş komisyonlar tarafından ve tüm ilgili taraflarla koordineli olarak ha- zırlanmalıdır. G iderek daha büyük konteyner gemilerinin inşa edilmesi ve yeni konteyner gemisi yangın- ları dolayısıyla, Uluslararası Deniz Si- gortaları Birliği (IUMI) Yönetim Kurulu, gemilerde daha iyi yangın güvenlik sis- temleri talep etti. IUMI mevcut yasal mevzuat hükümlerinin yetersiz olma- sı konusunda endişelerini dile getirdi. Özellikle konteyner gemileri için daha iyi yangın söndürme sistemleri için bir bildiri yayımladı. IUMI, yangın söndürme etkinliğini artırmak için Uluslararası Denizde Gü- venlik (SOLAS) Sözleşmesinin 2014 tarihli güncellemesindeki gereklerin açıkça karşıladığını dile getirse de, bir- lik, bundan daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyor. IUMI Siyasi Forum Başkanı Helle Hammer birliğin görüşünü; “SOLAS’a yapılan son değişiklikler doğru yönde bir hareket, ama yeterli değil. SOLAS’ın öngördüğü yasal gereklilikler başlan- gıçta genel kargo gemilerindeki yan- gınlar için geliştirilmişti ve bu gemiler yapısal olarak bir konteyner gemisine göre çok farklıdır; bu gemilerde kar- go farklı şekilde depolanır. SOLAS’ta öngörülen yangın söndürme modülü- nün modern bir konteyner gemisi için uygun olmadığını düşünüyoruz” diye açıklıyor. IUMI, Alman Sigorta Birliği GDV ta- rafından önerilen, bir konteyner gemi- sindeki yangınla mücadele sistemi için gelişmiş bir konsepti, en iyi uygulama olarak öneriyor. GDV Deniz ve Kayıp Önleme’den Uwe-Peter Schieder; “Yangının ya- yılmasını önlemek için tekli yangın kompartımanlarını güverte altına yer- leştirmenizi öneririz. Bu bölmeler, sa- bit CO 2 ve su bazlı yangın söndürme sistemleri ile donatılmış olacak. Kenar, ara hat bölgeler, alttaki su soğutma- lı bölmelerle hizalanacak şekilde, gü- verte üstüne de su soğutmalı bölmeler yerleştirilecek ve ayrıca sabit yangın söndürme sistemleri ile donatılmış ola- cak. Buna ek olarak, gelişmiş yangın algılama sistemlerinin kurulumunu da öneriyoruz” diyor. Modern konteyner gemilerinin artan boyut ve karmaşıklığına dikkat eden IUMI, mürettebatın, yüklerin ve gemi- lerin güvenliğini artırmak için daha ileri adımların atılması gerektiğine inanıyor. IUMI, konteyner gemilerindeki yangın algılama, koruma ve yangınla müca- dele yeteneklerini en iyi şekilde geliş- tirme konusunda IMO, AB bayrak dev- letleri, ilgili sektör paydaşları ile daha ileri görüşmeler yapılması gerektiğini düşünüyor. IUMI, Konteyner Gemilerinde Yangın Güvenlik Sistemlerinin Gözden Geçirilmesini İstedi 20 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==