Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

E dirne Belediyesi, Interreg-IPA Bul- garistan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü üç projeden biri olan “Orman Yangın- ları için Operasyonel Kapasitenin Artı- rılması ve Afet Önleme Çalışmalarının Geliştirilmesi” projesi ile 277 bin 922 Euro hibe aldı. Proje kapsamında tam donanımlı itfaiye aracına sahip olacak olan Edirne Belediyesi, kent merkezin- deki çocukları, eğitim odaları, bilgilendi- rici kitapçıklar, teoriye ve pratiğe dayalı eğitim ile yangına karşı bilinçlendirecek. Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-I- PA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş- birliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Bulgaristan İçişleri Bakan- lığı Yangın Güvenliği ve Afet Önleme Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediye- sinin ortak yürüttükleri CB005.1.11.005 sayılı “Orman Yangınları için Operas- yonel Kapasitenin Artırılması ve Afet Önleme Çalışmalarının Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında Bulgaristan’ın Haskova Kentinde basın toplantısı ya- parak proje hakkında bilgi verdi. “Yol uzun ve zorluydu” Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Afet Önleme Genel Mü- dürlüğünden Julian Grancharov, “Önü- müzdeki sene araçların tedarik edilme- sini ve faaliyetlerin birçoğunun gerçek- leştirilmiş olmasını umuyoruz. Bu faali- yetleri gerçekleştirme hayaline ulaşma yolu çok uzun ve zorluydu. Bu masanın etrafında gördüğünüz katılımcılar ola- rak bu aşamaya gelmek için çok fazla çaba gösterdik” dedi. “Tam donanımlı itfaiye aracı” Edirne Belediyesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu Ebru Erolu Karaca ise, “Bu proje kap- samında sınır bölgemizde orman yan- gınlarını söndürmek için özel donanım tedarik edilecek. Bulgar ortağa 3 adet yangın söndürme aracı ve 36 takım ki- şisel koruma ekipmanı alınacak. Edirne Belediyesine ise 1 adet tam donanımlı yangın söndürme, kaza kırım ve kurtar- ma aracı tedarik edilecek. İtfaiyeciler alınan yeni araçlar için eğitim alacaklar, Ayrıca her iki tarafta ilköğretim düze- yinde çocuklar için de kurumlar bünye- sinde eğitimler verilecek. Onların sivil savunma ve yangın güvenliği konula- rında bilinçlendirilmesi sağlanacak, reh- ber kitapçık hazırlanacak” şeklinde ko- nuştu. Karaca, daha sonra Edirne Bele- diyesinin Sınır Ötesi İşbirliği programın- dan yürütmekte olduğu diğer iki proje hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. “Amacımız geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak” Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Ay- dın Baskak ise, 1998 yılında Balkan Ülkeleri Spor Okulu’nun kurulduğunu ifade ederek “Bizler o günlerden bu- güne çok değişim yaşadık. Her konu- da birbirimize destek olduk, yardım et- tik. Bulgaristan 1999 yılında yaşanan depremde Türkiye’ye yardıma koşan ilk ülkelerden biridir. Özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce birkaç proje denemesinde bulunduk ancak bürokrasiden dolayı başarılı olamadık. Bugün çok mutluyuz. Amacımız gele- ceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak. Ormanlar dünyanın akciğeri ve bizim onları korumamız baş görevlerimiz- den biri” dedi. Basın toplantısının ardından proje ekibi, Haskova İtfaiyesini gezdi. Hasko- va İtfaiye Müdürü Nikolay Vılçev, mü- dürlüğe daha önce AB Projeleri kapsa- mında alınan itfaiye araçlarını tanıttı. Edirne Belediyesi’ne 277 Bin 922 Euro Hibe A BD’nin Kaliforniya eyaletinde 8 Ekim’de başlayan ve 2 hafta boyunca kontrol altına alınma- yan yangın felaketinde ölü sayısının 42 olduğu ve yüzlerce insanın kayıp olduğu bildirildi. Kaliforniya Valisi Jer- ry Brown yangınlar için eyaletin karşı karşıya kaldığı “en büyük trajediler- den biri” dedi ve 10 binden fazla it- faiye görevlisinin yangını söndürme- ye çalıştığını aktardı. Eyalet Sigorta Temsilcisi Dave Jones, yangınlardan etkilenen bölgelerde 8 büyük sigor- ta şirketinin raporuna göre, afetin bir milyar dolarlık hasara neden olduğu- nu açıkladı. Rapora sigorta kapsamına girmeyen mülklerin dâhil edilmediğine işaret edildi. Jones, maddi hasarın “bü- yük ihtimalle dramatik biçimde arta- cağını”, afetin Kaliforniya tarihinin en fazla maddi hasara neden olan yangını olabileceğini söyledi. Yangınlar nede- niyle bölgeden tahliye edilen 15 bin kişinin evlerine dönemediği bildirildi. Kaliforniya Valiliği’nin ayrıca yangının yaralarının sarılması için karavanlar- dan alınan park ücretinin geçici süreli- ğine kaldırılması, acil servislerde fahiş fiyat uygulamasına eyaletin getirdiği yasağın Nisan 2018’e kadar uzatılma- sına karar verdiği belirtildi. Kaliforniya’daki Yangın 1 Milyar Dolarlık Zarara Neden Oldu 22 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==