Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

sındadır. Bu maliyet doğrudan binanın tipine bağlı olup okul ve sinema gibi hassas binalarda önemli derecede artabilir. Alışve- riş merkezleri için yangın güvenliği önlemlerinin maliyeti top- lam bina inşaat masraflarının %10’una kadar ulaşmaktadır. Her bina tipinin kendine özgü potansiyel yangın riskleri vardır. Bu nedenle plastikler, diğer tüm malzemeler gibi doğru uygu- lanmalı ve uygun şartlar altında kullanılmalıdır. Esasen plastik imalatçıları ürünlerini yürürlükte olan Avrupa Birliği ve ülkele- rin ulusal standartlara uyumlu olarak tasarlamaktadır. Plastik endüstrisi sürekli olarak yangın performans özellikleri iyileşti- rilmiş yeni ürünler geliştirmek için çalışmaktadır. Bu amaç için özel olarak “Plastics Europe” tarafından oluşturulan Yangın Gü- venlik Grubu, yangın güvenliğiyle ilgili araştırma, standartlaş- tırma ve düzenleme çalışmalarında bulunmaktadır. 5. İŞLETME VE EĞİTİM Plastikle çalışan işyerlerinin bakım, temizlik ve bölüm içi de- netleme programları olmalı ve bunlar üst seviyede tutulmalıdır. Acil durumların erken algılanması için güvenilir bir algılama sis- temi ve gözetim mekanizması olmalıdır. İlave olarak, işletme- de acil durum planları hazırlanmalı ve tesis içi yangın söndür- me ekibi kurulmalıdır. Yönetim, kayıp önleme konusuna önem vermeli, risk incelemesi yapılmalı, olası çözümler ve yangın gü- venliği sistemleri belirlenmelidir. Çalışanlar için riskleri önle- me ve yangına müdahale eğitimleri verilmelidir. İyi bakım ve temizlik uygulamaları sonucunda, istenmeyen yakıtlar, hareketi zorlaştıran engeller ve tutuşma yapacak kay- naklar ortadan kaldırıldığı için yangın tehlikesi azalır. Ortalığa dökülen veya saçılan yanıcı sıvılar veya tutuşabilen malzeme- ler derhal temizlenmeli ve atıkları güvenli bir şekilde atılma- lıdır. Duvarlardan, tavanlardan ve açıkta olan yapı elemanla- rı üzerindeki tutuşabilen toz ve elyaf tiftikleri temizlenmelidir. Döküntü malzemelerin ve çöplerin toplandığı konteynerler yangına dayanıklı olmalıdır. Yanıcı sıvılar ve tutuşabilen plas- tik maddeler içeren bölgeler ve bunların yanında işlem, ima- lat veya depolama için kullanılan alanlarda tehlike oluştura- cak cihazların kullanımı yasaklanmalıdır[2]. Bir yangın veya patlama durumunda koordinasyonu sağla- mak için acil durum planları mevcut olmalı ve operasyonlar- da bir değişme olduğunda sürekli güncellemelerle gözden ge- çirilmelidir. Yangın kayıplarını en aza indirmek için; tüm yan- gın söndürme cihazları, yangından koruma malzemeleri, yanı- cı sıvı depoları, depolama düzenleri ve genel işletme riskleri her on beş günde bir denetlemelerle kontrol edilmelidir. Gö- rülen aksaklıklar bir rapor olarak düzenlenmeli ve daha son- ra bu raporlar yetkili bir görevli tarafından takip edilmelidir. Acil bir durumda haber verilecek kişilerin telefon numara- ları (yetkili amir, itfaiye, polis, güvenlik vb.) işletmede gece ve gündüz görülebilecek noktalara asılmalıdır. İşletmede bir yan- gının algılanması durumunda, işletme personelinin söndüre- Tablo 2. Bilinen ve Çok Kullanılan Bazı Plastiklerin Isıl Özellikleri [13] BİLİNEN VE ÇOK KULLANILAN BAZI PLASTİKLER ISO/ASTM Üst Çalışma Sıcaklığı (°C) Ayrışma Sıcaklığı (°C) Tutuşma Sıcaklığı (°C) Acrylonitrile-butadiene-styrene ABS 85 - 110 390 394 Polyvinylchloride CPVC 90 - 110 - 643 Ethylenetetrafluoroethylene ETFE 150 - 180 490 540 Polyamide PA 80 - 160 424 432 Polycarbonate PC 120 - 140 476 500 Polyethylene (high density) PE HD 55 - 120 411 380 Polyethylene (low density) PE LD 50 - 90 399 377 Polyethyleneterephthlate PET 110 - 180 392 407 Polypropylene PP 100 - 130 354 367 Polystyrene PS 60 - 100 319 356 Polytetrafluoroethylene PTFE 180 - 260 545 630 Polyetherurethane PUR 80 - 100 324 356 Polyvinylchloride PVC 60 - 80 273 395 42 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 38-43, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==