Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

noktasal veya bir bölgeyi kapsayacak şekilde uzun süre devre dışı kalması sıkıntısı doğabilir. Dumanın Seyrelmesi: Hapishanelerde genellikle büyük alan- lar bulunur. Yukarıda bahsedilen sebepler ile her noktada yapı- lamayan algılama işlemleri sonucunda algılayıcı ekipmana du- manın seyrelerek ulaşması, ısının yeterince ulaşamaması gibi nedenler ile algılama zorlukları ortaya çıkar. Duman Stratifikasyonu: Yüksek tavanlı mekanlarda sıcak du- manın yükselirken ısı kaybederek asılı kalması ve algılayıcı ekip- mana ulaşamaması olasıdır. 2. HAPİSHANELEDE YANGIN SEBEPLERİ Yapılan araştırmalara göre hapishanelerde çıkan yangınların büyük çoğunluğunun kasıtlı olarak mahkûmlar tarafından çı- kartıldığı gözlemlenmiştir. Hapishaneye ve kişisel ekipmanla- ra zarar verme, diğer mahkûmların ve çalışanların gözünü kor- kutma, kaçış girişimi sırasında aldatma, intihar girişimi, baş- ka mahkûmlara zarar verme amacı ile kasıtlı olarak yangın çı- kartılabilir. Çıkartılan yangınlarda hücre içinde bulunan çarşaf, çöp, kâğıt, kıyafet vb. eşyaların tutuşturulduğu gözlenmiştir. 3. YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ Algılama sistemlerinin temel amacı yangını erken fark ede- rek, erken tahliye işlemlerini başlatma, duman ve yangının et- kisini azaltmaktır. Yangın ve duman canlılara zarar verebilecek yoğunluğa ulaşmadan ve duman etkisine maruz kalınma süre- si can kaybına yol açmayacak süre zarfında tahliyenin gerçek- leşmesi gerekir. Algılama ve aksiyon süresinin toplamının kritik 1. GİRİŞ Normal bir binadan farklı olarak hapishanelerde yaşanabile- cek dezavantaj ve olası riskler mevcuttur. Hapishanelerde tah- liye zorlukları, devamlı kontrolün güç olması, bakım zorlukları, vandallık gibi sebeplerin yanında binanın özelliklerinden dola- yı dumanın tahliyesi problemleri de bulunmaktadır. Tahliye Zorlukları: Hapishanelerde çoğu binalarda bulunan otomatik tahliye sistemi kullanımı güvenlik açısından olanak- sızdır. Tahliye işleminin gözetim altında ve kontrollü bir şekil- de manuel olarak yapılması gerekir. Bu da güveli tahliye için geçerli süreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Devamlı Kontrolün Güç Olması: Özellikle kapalı koğuşlarda ve gözden uzak noktalarda, kasıtlı olarak kundaklama, kapalı alanlarda sigara içilmesi, elektrik sistemlerinin bakımsızlığı ne- deni ile çıkabilecek yangın riskleri artar. Bakım Zorlukları: Yetkili personelin güvenli olarak istenilen zamanda ekipmanlara ulaşamaması. Sisteme zamanında mü- dahale edilememesi, sisteme yapılacak müdahale ve bakım iş- lemlerinin önceden planlanan takvimin dışına çıkartılmasının güç olması sistemin güvenilir çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Vandallık: Mahkumların ulaşabileceği yerde bulunan detek- törlere hasar verilebilir, yalancı alarm verdirilerek güvenlik za- fiyetinin oluşmasına neden olmak istenebilir. Çoğu binada kul- lanılan noktasal dedektörlerin hapishanelerde kullanımı zordur ve tasarımın dikkatli yapılması gerekir. Verilebilecek hasarlar- dan dolayı ekipman ve bakımmaliyetleri yükselebilir, sistemin ÖZET Her ne kadar yangın yönetmeliğinde düşük tehlike sınıfında değerlendirilse de hapishanelerdeki etkenler yangın algılama sistemle- rinin operasyon ve bakımını oldukça güç duruma sokabilir. Hapishanelerdeki güvenlik önlemleri ve bina yapıları, yangın algılama sistemlerinin, tahliye senaryolarının diğer binalarda kullanılan alışılagelmiş yapıda olmasına olanak sağlamaz. Hapishane sistem- lerinin ayrı olarak incelenmesi ve bina işleyişini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu yazıda hapishaneler- de yangın algılama sistemlerinde kullanılabilecek alternatif çözümler incelenmiştir. HAPİSHANELERDE YANGIN ALGILAMAVE TAHLİYE SİSTEMLERİ Umut Bağcılar 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi Matriks Bina Kontrol Sistemleri TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 48-50, 2017 48 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==