Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

56 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 li Değişikliğinin ülkemizin de kanunlaştırılarak kabulü için ça- lışmalar başlamıştır. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış- tır. 28/08/2017 tarihli 30137 sayılı Resmi Gazetede Yönetmelik değişikliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 16/9/2009 tarihli ve 1005/2009(AT) sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avru- pa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu Yö- netmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncel- ten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kont- rol altına alınan maddelerin kullanılmasına, sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyet- leri (SEİ) kapsamında; Nisan 2014’te Florlu Sera Gazlarına iliş- kin 842/2006/EC Sayılı Direktifi kapsamında, F-Gaz Yönetmelik taslağı hazırlanarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ve sektörle- rin görüşlerine açılmıştır. Taslak yönetmeliğin amacı, Florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonlarını kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer- çeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kul- lanımına dair usul ve esasları düzenlemektir. 2016 yılında yenilenen görüşler ile birlikte Taslak Yönetmelik son halini almış ancak henüz yayınlanmamıştır. Bu yönetmelik yayınlanmadan önce Florlu Sera Gazlarına ilişkin 17/05/2006 ta- rihli 842/2006/EC Sayılı Direktifinin yerine revizesi olan AB tara- fından 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parla- F-GAZ YÖNETMELİĞİ VE YANGIN SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 1. GİRİŞ Ozon Tabakasının Korunması için Ozon tabakasını incelten maddelerin (OTİM) azaltılmasına ilişkin çalışmalar Viyana Söz- leşmesi’nin kabulü ile başlamıştır. Viyana Sözleşmesi ile OTİM üretiminin izlenmesi ve bilgi paylaşımı ile ilgili hükümetler ara- sı işbirliğinin sağlanması teşvik edilmiştir. Bu sözleşme, taraf ül- keleri ozon tabakasının yapısını değiştiren insan kaynaklı faali- yetlere karşı ve çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik ola- rak genel önlemler almakla görevlendirmektedir. 16 Eylül 1987’de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kabul edilmiştir. Türkiye, Montreal proto- kolüne 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olmuş ve tüm değişiklikle- rini kabul etmiştir. Montreal Protokolünde yer alan azaltım tak- viminin hızlandırılması için; 1990 yılında (Londra), 1992 yılında (Kopenhag), 1995 yılında (Viyana), 1997 yılında (Montreal),1999 yılında (Pekin), 2007 yılında ise (Montreal) değişiklikleri  düzen- lenmiştir. Ülkemiz protokol içerisinde gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. 9-14 Ekim 2016 tarihlerinde Ozon Tabakasını İncelten Mad- delere Dair Montreal Protokolü’nün 28. Taraflar Toplantısı Ru- anda’nın Kigali kentinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kyoto Protokolü kapsamında yer alan ve küresel ısınma potansiyeli- ne sahip olan Florlu Sera Gazlarının kontrol altına alınması ve azaltımının Montreal Protokolü altına alınması ile ilgili değişik- lik teklifleri değerlendirilmiştir. Kigali Değişiklik teklifi kabul edil- miş ve imzaya açılmıştır. Montreal Protokolü altına alınan Kiga- ÖZET Son yıllarda çoğunlukla klima ve buzdolaplarında kullanılan HFC’ler, küresel ısınmaya sebep olan en zararlı gazlar olarak bilin- mektedir. HFC’ lerin toplam hacimleri karbondioksit gibi diğer sera gazlarından çok daha az olmasına rağmen, sera etkisi potansi- yelleri son derecede yüksektir. Ruanda’nın başkenti Kigali’de yapılan Montreal Protokolü görüşmelerinde, klima, soğutucu ve buzdo- laplarında kullanılan hidroflorokarbon (HFC) tüketiminin kademeli olarak azaltılmasına karar verilmiştir. Yangından korunma sektö- ründeki HFC gazı emisyonlarının çok az ve sera etkisi ihmal edilebilir düzeyde olmasına rağmen, HFC kullanımını azaltmak üzere ge- tirilecek sınırlamalar yangından korunma uygulamalarını da kapsamaktadır. Özlem Güneç 1 1 Çevre Mühendisi, Profel Yangın Proje Ltd. Şti. TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 56-58, 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==