Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 57 mentosu ve Konsey Tüzüğü çıkarılmış olduğundan taslak yönet- melikte revizyon ihtiyacı doğmuştur. Hazır olan taslak yönetmelik 517/2014 sayılı revizyon sürecinde yayınlanması beklenmektedir. Revizyon çalışmaları “F-gazları Konusunda Kapasite Oluştur- ma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Projesi” ile başlamış olup, revize F-Gaz Yönetmeliği 2019 yılında tamamlana- caktır. Bu süre zarfında 2006 tarihli 842/2006/EC sayılı direktif re- vize edilerek, 517/2014 sayılı “Florlu Sera Gazlarının kontrolü ve azaltımı için yeni AB Direktifi” mevzuatımıza aktarılmış olacaktır. Yönetmelik; florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik envanter ve kayıtlarına, etiketlenme- sine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kul- lanım yasaklarına ve florlu sera gazları içeren ürün veya ekip- mana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belge- lendirilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayacaktır. AB’nin revize 517/2014 Yönetmeliği ile önceki 842/2006 Yö- netmeliği karşılaştırıldığında, yeni eklenen en önemli hüküm- ler aşağıda sıralanmıştır. • HFC azaltma takvimi yürürlüğe girmiştir - her yıl AB pazarı- na girmesine izin verilen miktarlar, metrik tonların madde veya karışımın GWP’si ile çarpımı sonucu hesaplanan CO 2 eşdeğeri tonuyla ifade edilir. • Kota sistemi tanıtılmıştır. - HFC kontenjanları (ton eşdeğer CO 2 eşdeğeri olarak), AB’deki “eski” HFC üreticileri ve itha- latçılarına ve yalnızca% 11’i yeni ithalatçılar için “yeni ge- lenler” tahsis edilecektir. • Piyasaya yasaklananların listesi genişletilmiştir. -Daha yüksek GWP’ye sahip F gazları içeren RAC&HP (refigration, air-condition, heat pump) ekipmanlarını kapsayacak şekil- de genişletilmiştir. • F-gaz kullanım yasakları, 2020’den başlamak üzere GWP 2500 veya daha fazla olan F gazları ile belli tip RAC&HP ekip- manlarının servisini kapsayacak şekilde genişletildi. • Sertifikasyon gereksinimleri uzatılmıştır - Diğer hususla- rın yanı sıra büyük kamyonlarda ve römorklarda (> 3,5 ton ağırlıkta) kurulu olan soğutma ekipmanının servis, kurulum, bakım, onarımveya sızıntı kontrolü yapan teknisyenler için sertifika artık gereklidir. • Kaçak kontrolünün zorunluolduğu teçhizattabulunan F-ga- zının sınırı 3 kg ila 5 ton CO 2 eşdeğeri olarak değiştirilmiştir. • Birkaç yeni yükümlülük getirilmiştir - Örneğin, bazı ekip- manların yüklenmesi esnasında hermetik mühürlenme ge- rekmektedir. 2. HFC EMİSYONLARI Hidroflorokarbonların (HFC’ler; örneğin, FM-200) ozon tabaka- sına zararı yoktur. HFC’lerin küresel ısınmaya etkisi ise hem sera etkisi potansiyeli (GWP), hem de atmosfere salınan gaz miktarı- nın fonksiyonudur. Bu kimyasallar atmosferik ozon tabakasına zarar vermemesine rağmen, çok yüksek Küresel Isınma Potan- siyeline (GWP) sahiptirler ve bu değer çoğu F-gazlar için temel sera gazı olan karbondioksitin GWP’ sinden birkaç bin kat faz- ladır. Bu, 1 kg F-gaz emisyonunun, yeryüzü iklimini birkaç ton karbondioksit kadar etkileyebileceği anlamına gelir. Örneğin karbondioksit gazının sera etki potansiyeli çok düşük olmasına rağmen (GWP=1), çok miktarda atmosfere salınırsa, tüm diğer gaz emisyonları arasında önemli bir etkisi olabilmektedir. Yan- gın sektöründe kullanılan gazların emisyon miktarları çok düşük ve küresel ısınma etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. Şekil 1’de HFC Gazının sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir. Soğutma endüstrisindeki HFC uygulamalarından kaynaklanan emisyonlar yangın korunma uygulamalarında kullanılan HFC’le- re göre aşırı miktarlarda yüksektir. En yüksek miktarda emisyon gazı soğutmalı araçlardan kaynaklanmaktadır. Soğutma, şişir- me ve itici uygulamalardaki HFC’ler hemen hemen tüm küresel HFC pazarını oluşturmaktadır. Yangın söndürmede kullanılan HFC gazları toplamın ancak %3’ünü oluşturmaktadır. HFC Emissions Estimating Program (HEEP) tarafından yapı- lan bir araştırma 2002-1014 yılları arasında yangın söndürme sektöründe kullanılan HFC gazı emisyonlarının sera etkisinde artışa sebep olmayıp, sabit bir grafik izlediğini göstermektedir. HFC’lerin küresel ısınmaya etkisinin tüm sera etkisi bulunan gaz- lar arasında 0.02% etkiye sahip olduğu ve Avrupa Birliği ülke- leri tarafından yapılan değerlendirmede ise 0.05% etkisi oldu- ğu ifade edilmektedir. 3. KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ VE YANGIN SEKTÖRÜNE ETKİLER Paris Anlaşması ve fosil yakıtların kullanılmasındaki karbon- dioksitin azaltılması için yapılan diğer çabalardan farklı olarak, yeni Kigali Değişikliğinde klimalar ve buzdolaplarında kullanı- lan tek bir kimyasal ailesinde azaltılmaya odaklanan yasal ola- rak bağlayıcı bir anlaşmadır. Hidroflorokarbonlar (HFC’ler) adı verilen bu kimyasalların kullanımı azaltılırken, bu kimyasalı kul- lanan sektörler çevre için mantıklı görünen alternatif gazlar yö- nelmektedir. Bir çok soğutma ve araç iklimlendirme ünitelerin- de HFC ihtiyacı her geçen gün azalmaktadır. Artık üreticiler, HFC- 134a yerine HFO-1234f kullanan teknolojilere geçmektedir. HFC alternatiflerinde yanıcı özelliklere sahip bir değişiklik yapılma- sı, beklenen yeni tehlikeler için yangın koruma yaklaşımlarımı- TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, s 56-58, 2017 Şekil 1. HFC Kullanımının Sektörlere Göre Dağılımı, %ton CO 2 , 2012[1]

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==