Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

T MMOB Elektrik Mühendisle- ri Odası (EMO) İstanbul Şube- si, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği (TÜ- YAK)’nin birlikte düzenlediği “Konut- larda Yangın Güvenliği Paneli” 30 Ey- lül 2017 Cumartesi günü Perpa A Blok Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinli- ğin açılışı, gösterilen kısa bir videonun yayımlanmasının ardından EMO İstan- bul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy tarafından yapıldı. Celepsoy, “Yangınların sürekliliği, yangın alan- larının çeşitliliği, aynı zaman dilimin- de birden çok yerde risk oluşturması ve yaygınlığı açısından sebep olduğu maddi zararlar, can kayıpları, insanlar üzerinde yarattığı sosyal tahribat ve şehir dokusu üzerindeki olumsuz et- kileri nedeniyle yangın güvenliğinin önemi yadsınamaz seviyededir. Ne yazık ki, ülkemizde alevlerin yüksel- mediği, can almadığı neredeyse tek bir gün geçmiyor. Bir yangın faciası- nın yaraları henüz sarılmadan başka bir acı haber geliyor, peşi sıra başka başka acılar birbirini izliyor. Aynı anda birden çok yangın çıktığı, birden çok kayıp yaşandığı da oluyor, o zaman acılar daha da artıyor. Ülkemizde; tu- tuşan, yanıp kül olan bazen bir fabri- ka, bazen tarihe ışık tutan değerli bir eserimiz, bazen biriktirdiğimiz serve- timiz ormanlar, bazense konutlar olu- yor. Yangınlarla birlikte sönen yaşam- lar, yitirilen hayaller, umutlar ve daha nice değerlerimiz kül olup gidiyor. Bu etkinliği düzenlememizdeki en önemli sebeplerden biri nerede bir yangın çı- karsa, bir araştırma ve tespit yapılma- dan yangınların büyük bir çoğunluğu- nun elektrik kontağına bağlanmasıdır. Yangınlarda elektrik kaynağı günah keçisi olarak kullanılıyor. Bu durum biz elektrik mühendislerini derinden rahatsız ediyor. Çünkü bu işin eğitimini alan ve yıllardır uygulamasını yapan biz elektrik mühendisleri biliyoruz ki, eğer gerekli tedbirler alınırsa, tasarımdan uygulamaya, üretimden denetlemeye kadar bütün elektrik-mekanik unsurlar standartlara uygun olarak yerine ge- tirilirse yangınların çıkması tamamen önlenmese bile, en aza indirgenebi- lir. Yani elektrik kontağı kökenli yan- gınlar kader değildir, önlenebilir” dedi. Celepsoy etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen bütün kişi ve kuruluş- lara teşekkür ederek konuşmasını ta- mamlandı. Celepsoy’un ardından İs- tanbul Teknik Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Konutlarda Ne Kadar Güvendeyiz?” konulu sunumu- nu yaptı. Kılıç, “Yangın itfaiyeyle değil tasarımla söndürülür” diyerek başladı- ğı sunumunda, yangınların çıkmaması için öncesinde neler yapılması ve ne- ler yapılmaması gerektiği hususların- da ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Yangının meydana gelmesi için ener- ji gerekir. Elektrik tek başına yangına sebep değildir. İnsanların olduğu yerde hata, hatanın olduğu yerde yangın var- dır. Eğitimsizlik, yangın bilincinin oluş- mamasının en önemli sebebidir” dedi. Ülkemiz insanlarının tarihsel olarak yangınlara ve yangından korunmaya nasıl baktıklarını renkli bir dille aktaran Kılıç’ın sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. EMO İstanbul Şubesinden Hayri Kar- topu’nun yöneticiliğini yaptığı 1. Otu- rumda, TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kaboğlu “Konutlarda Söndürme Sistemlerinin Tasarımı, Uygulaması ve Hatalar”, MMO İstanbul Şubesinden Serhat Göke “Konutlardaki Söndür- me Sistemleri ve Duman Kontrol Sis- temlerinin Kontrolü, Denetimi ve Ba- kımları”, İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Dr. Kazım Beceren ise “Konutlarda Can Güvenli- ğinin Sağlanması için Yangın Merdiven- leri ve Kaçış Yollarının Tasarımı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Öğleden sonraki 2. oturumda ise ilk sunumu AKUT’tan Mahmut Çelik yaptı. “Depremlerin Sebep Olduğu Yangınlar” konusunda yurtiçi ve yurtdışı örnek- ler veren Çelik’in sunumunun ardın- dan  Kocaeli Üniversitesi’nden Fikret Kır, Dr. Necmi Özdemir ile birlikte ha- zırladıkları, “Yangın Bilincinde Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Yangın Ön- leme ve Yangınla Mücadele” konu- lu sunumunu gerçekleştirdi. Elektrik Mühendisi İlker Canbaz’ın “Konutlarda Yangın Algılama İhbar ve Duyuru Sis- temleri” sunumunun ardın EMO İstan- bul Şubesi eski yöneticilerinden Serdar Paker, “Elektrik İç Tesisatı ve Yangın Güvenliği” konulu sunumunu dinleyi- cilerle paylaştı. Konutlarda Yangın Güvenliği Paneli Düzenlendi 6 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==