Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

64 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 TEKNİK BİLGİ gınlarında %13, Tüm Yapısal Yangınlar değerlendirildiğinde %22’lik artış göz- lemlenmektedir.[1] Yangına Güvenli Yapı Tasarımı, tasa- rım aşamasında doğru malzeme seçimi, yangın anında açığa çıkan yanıcı ürünle- rinden yani ısı ve dumandan kaynakla- nan tehlikeleri en aza indirerek, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde ta- sarlanmalıdır. Binaların Yangından Ko- runması Hakkında Yönetmeliğin doğru uygulanması ve denetlenmesi de olduk- ça önemlidir. Artan yangınların önüne geçmek, du- man ve zehirli gaz çıkışı sebebiyle oluşan can kaybını ortadan kaldırmak için, İki bina arasında veya aynı bina içinde fark- lı yangın yüküne sahip hacimlerin birbi- rinden ayrılması gereken hâllerde ve bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi yan- gına güvenli hale getirmek için yangına dayanım yüksek yapı malzemeleri ile ya- pılması gerekmektedir. Buradan yola çıkılarak Binaların Yan- gından Korunması Hakkında Yönetmeli- ğin Ek-2/C tablosuna göre Gazbeton ya- nıcılık sınıfı A1 hiç yanmaz bir yapı mal- zemesidir. Söz konusu Gazbeton ile ya- pılmış yangın kompartımanı ve yangın duvarlarının performansı oldukça yük- sek olacaktır. Gazbeton Blok ve Gazbeton Donatılı Paneller ile Yangın Duvarı, Yangın Kompartımanları Yapılması 1. GİRİŞ Ülkemiz nüfusunun %18,55’ne karşılık gelen yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da her geçen yıl yangın sayısın- da ciddi artış gözlemlenmektedir. Bu ar- tışın nedenlerinden birinin de yapıların mimari projelendirme aşamasında yan- gın tasarımının doğru yapılmaması ola- rak öngörülmektedir. Son beş yıl içerisinde İstanbul’daki yangınlar değerlendirildiğinde konut yangınlarında yaklaşık %15 Fabrika Yan- ÖZET Yarım yüzyılı aşkın bir süredir ülkemizde doğal hammaddeler ve endüstriyel üretim teknolojisi ile üretilen gazbeton, yanmaz, çev- re dostu, depreme dayanıklı ve yüksek ısı yalıtım özellikleriyle tanınmıştır. TS EN 771-4 ve TS EN 12602 standartlarına uygun olarak üretilen gazbeton blok ve gazbeton donatılı ürünlerin; A1 Sınıfı hiç yanmaz bir ürün oluşu, uzun süreli yangın dayanımı özelliğinin yanı sıra, hafifliği ile binalara ilave yük getirmemesi gibi özellikleri sayesinde ülkemizdeki kullanım miktarı her geçen gün artmaktadır. Son olarak 29 Haziran 2017 tarihinde revize edilerek resmî gazetede yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yö- netmelik”te ifade edilen gereklilikler kapsamında, insanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapıda; acil durumlarda kul- lanıcıların hızla yapıdan tahliyesine imkan verecek çıkışlar bulunmalıdır. Her yapının, tüm kullanıcılara elverişli kaçış olanakları sağ- lamak için uygun tip, sayı, konum ve kapasitede tehlike çıkışlarıyla donatılması istenmektedir. Bu gerekliliklerin sağlanabilmesi için yapılarda kullanılacak olan malzemelerin 30, 60, 90, 120, 180 dakika gibi belirli yangına dayanım sınıflarına uygun olması belirtil- mektedir. Bu gerekliliklere tam uyum içinde olan ve yapıların farklı alanlarında kullanılmakta olan gazbeton ürünlerin, sektörde bu değeri ile tercih konusu olmaktadır. Ayşe Gülay Özdemir 1 Zafer Eryurtlu 2 Burçak Güven Göksoy 3 1 İnşaat Mühendisi, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Genel Sekreteri 2 İnşaat Mühendisi, AKG Gazbeton İşletmeleri A.Ş.’de Uygulama Şefi 3 İnşaat Y. Mühendisi, AKG Gazbeton İşletmeleri A.Ş.’de Ürün Sorumlusu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==