Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 65 TEKNİK BİLGİ 2. GAZBETON BLOK VE GAZBETON DONATILI PANELLER Gazbeton yarım yüzyılı aşkın bir süre- dir ülkemizde doğal hammaddeler ve en- düstriyel üretim teknolojisi gazbeton üre- timinde hammadde olarak; kuvars kumu/ kuvarsit, kireç ve çimento, alçıtaşı, göze- nek oluşturucu alüminyummacunu ve su kullanılmaktadır. Söz konusu hammad- deler belirli bir kıvam elde edilinceye ka- dar karıştırılır ve bu karışıma daha son- ra alüminyum macunu ilave edilir. Elde edilen karışım, büyük kalıplara dökülür. Gazbeton Donatılı Panelleri için ayrı ünitelerde donatı hazırlanır. Statik açı- dan çap ve boyutları belirlenen donatı- lar, kaynak yardımıyla birleştirilerek an- ti-korozif kaplama malzemesi ile paslan- maya karşı korunur. Hazırlanan çelik ha- sır, kalıp arabalarına yerleştirilerek Gaz- beton karışımı kalıba dökülür. Bir süre sonra kesim sertliğine ulaşan Gazbeton keki, kalıp arabalarından çıka- rılarak kesim ünitesinde çelik teller yar- dımıyla ölçüsüne uygun bir şekilde kesi- lir. Kesilen gaz betonlar, 12 atmosfer ba- sınç ve 190 0C sıcaklık altında otoklav- larda sertleştirilmesi sonucu nihai hali meydana gelir. TS EN 771-4 Gazbeton kâgir birimler ve TS EN 12602 Ön yapımlı donatılı gaz- beton yapı elemanları standartlarına uygun olarak üretilen gazbeton blok ve gazbeton donatılı ürünlerin; Gazbeton, bünyesindeki çok sayıdaki gözenek ne- deniyle, ısı yalıtım değeri yüksek, hafif, depreme ve yangına karşı dayanıklı, ko- lay işlenebilme özellikleri sayesinde ter- cih edilmektedir. Söz konusu gazbeton ürünleri, dolgu ve taşıyıcı duvar blokları, lento, söve, asmolen blok, yatay/düşey duvar panelleri, çatı ve döşeme panel- leri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca üre- ticilerin son yıllardaki ArGe çalışmaları sonucunda gazbeton ısı yalıtım levhala- rı da cephe, teras ve tavan yalıtımında tercih edilmektedir. Gazbeton donatılı paneller ve blok ürünleri TS EN 13501-1’e göre A1 sını- fı hiç yanmaz malzemeler sınıfında yer almaktadır. Yapılarda yangın duvarı ve yangın kompartımanı yapılarak koruma altına alınan alanların, yangın sebebiyle oluşabilecek hasarlarını engellemek için, yangın duvarı ve yangın kompartımanın da kullanılacak malzemelerin yangına karşı oldukça dayanımlı olması vazge- çilmez bir zorunluluktur. Endüstriyel yöntemlerle genellikle pro- jeye özel olarak üretilen gazbeton dona- tılı paneller, her türlü betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike yapının iç ve dış du- varlarında kullanılabilmektedir. Gazbe- ton Donatılı Paneller, yoğunluğuna göre (500 ve 600 sınıfında) üretilmekte söz ko- nusu ürünlerin, üretim sınıflarına göre or- talama basınç dayanımları değişmekte- dir. Montaj aparatları ve vinç yardımıyla kolayca ve hızla monte edilebilen Gaz- beton Donatılı Paneller, üzerlerine gele- bilecek farklı rüzgar ve deprem kuvvet- lerini karşılayacak şekilde tasarlanarak üretilmektedir. 3. BYKHY’E GÖRE YANGIN DUVARI VE YANGIN KOMPARTIMANI Binaların Yangından Korunması Hak- kında Yönetmelikte (BYKHY), yangın du- varı, yangın kompartımanı tarifleri ya- pılmakta ve yangına dayanım süreleri verilmektedir. 3.1 Yangın Kompartımanı Bir bina içerisinde, tavan ve taban Görsel 1. Gazbeton Donatılı Panel hazırlık aşaması

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==