Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

66 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 TEKNİK BİLGİ döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanık- lı yapı elemanları ile duman ve ısı ge- çirmez alanlara ayrılmış bölgeyi tanım- lar. Madde 24’de aşağıdaki açıklamalar verilmektedir. (1) Yangın kompartıman duvar ve dö- şemelerinin yangına en az direnç süre- lerine Ek-3/B’de yer verilmiştir. (2) İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta geri- lim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kom- lara sahip binalarda müsaade edilir. At- rium alanının hiçbir noktada 90 m 2 ’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m 2 ’den küçük olan atrium boşluklarının çevre- si her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir ve yağmur- lama sistemi ile korunan binalarda du- man perdesinden 15 ila 30 cm uzaklık- ta, aralarındaki mesafe en çok 2 m ola- cak şekilde yağmurlama başlığı yerleş- tirilir. Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır. (6) Binalarda olması gereken en faz- la kompartıman alanına Ek-4’de yer ve- rilmiştir. (7) Yangın kompartımanlarının etki- partıman duvarı özelliğinde olur. (3) İki veya daha çok binaya ait müş- terek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri birbirinden ayıran her duvar yangın duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirilir. (4) Bina yüksekliği 21.50 m’den faz- la olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan ko- nut binalarında belirtilen yükseklikler- den daha yukarıda olan katlarında en çok üç kat bir yangın kompartımanı ola- rak düzenlenir. (5) Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehlikeli sınıfları içeren kullanım- Görsel 2. Gazbeton Ürün Gamı Tablo 1. Yangın Kompartıman Duvarları Yangına Dayanım Süreleri Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri Yapı Elemen Yangın Dayanım Süresi(dak) Etkilenen Yüzey 6. Yangın Kompartıman Duvarları (Bina içindeki farklı kullanım işlevlerini birbirinden ayıranlar) REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) Ayrı ayrı her bir yüzey 7. Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilen dışındakiler) REI Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==