Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 67 TEKNİK BİLGİ li olabilmesi için, kompartımanı çevre- leyen elemanların yangına dayanıklılığı birleşme noktalarında da sürekli olur ve kompartımanlar arasında yangına daya- nıksız açıklıklar bulunamaz. Diğer yandan Yangın Kompartıma- nı için; Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte Ek- 3/B “Yan- gın Kompartımanı” için istenilen daya- nım süreleri aşağıdaki Tablo 1. de gös- terilmiştir. 3.2 Yangın Duvarları İki bina arasında veya aynı bina için- de farklı yangın yüküne sahip hacimle- rin birbirinden ayrılması gereken hâller- de, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanıdır. Madde 25’de duvarlar ile il- gili hususlar bulunmaktadır. (1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendi- rilir. Yangın duvarlarının cephe ve çatı- larda göstermeleri gereken özellikler il- gili maddelerde belirtilmiştir. (2) Yangın duvarlarında delik ve boş- luk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sa- bit ışık penceresi gibi boşluklardan ka- Görsel 3. Gazbeton Donatılı Paneller Yangın Duvarı çınmak mümkün değil ise, bunların en az yangın duvarının direncinin yarı süre- si kadar yangına karşı dayanıklı olması gerekir. Kapıların kendiliğinden kapan- ması ve duman sızdırmaz özellikte olma- sı mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı mad- deden arındırılır. Su, elektrik, ısıtma, ha- valandırma tesisatının ve benzeri tesisa- tın yangın duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şe- kilde en az yangın duvarı yangın daya- nım süresi kadar, yangın ve duman ge- çişine karşı yalıtılır. (3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey te- sisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. 4. GAZBETON BLOK VE GAZBETON DONATILI PANELLER İLE YANGIN DUVARI VE YANGIN KOMPARTIMANI YAPILMASI Konutlarda, işyerlerinde, endüstriyel tesislerde, turistik tesislerde, kullanım alanları son derece önemlidir. Bu yapı- ların bitişik nizam yapılarla birbirinden ayıran yangın duvarlarının Binaların Yan- gından Korunması Hakkındaki Yönetme- liğe göre en az 90 dakika yangına daya- nıklı olması istenmektedir. Sıvasız halde Gazbeton Panel ürünleri ile 15 cm kalın- lıkta 180 dakikaya dayanım sağlanırken, söz konusu bu durum Gazbeton blok ürünleri ile 12.5 cm kalınlıkta 270 daki- kaya ulaşmaktadır. Bu sebeple bazı ulus- lararası firmaların ülkemizde yapmış ol- dukları özel projelerde yangın duvarı için 180 dakika dayanım talep etmektedirler. Minimum kalınlıkta duvar ile 180 daki- ka yangına dayanım için birçok ulusla- rarası proje de gazbeton blok ve gazbe- ton donatılı paneller tercih edilmektedir. Diğer yandan, Gazbeton Blok ürünle- ri ile yapılan deneylerde; 12,5 cm kalın- lığındaki Gazbeton Blok ürününün 270 dakikaya kadar yangın dayanımı olduğu akredite laboratuvarlarca ispatlanmıştır. Her ne kadar bu süre Binaların Yangın- dan Korunması Hakkındaki Yönetmelik- te Ek- 3/B ve Ek-2/C’deki tablolarda be- lirtilen “Yangın Duvarı” ve “Yangın Kom- partımanı” için istenilen dayanım süre- lerinin çok üzerinde olsa da özel proje- ler için istenilen değerleri kolaylıkla kar- şılamaktadır.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==