Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Üyelerimizle birlikte ASHRAE ile teknik komiteler bazında birçok konuda çalış- malar yürütüyoruz. ASHRAE’nin yaz ve kış toplantılarına ve diğer toplantılara katılıyoruz. Kendi toplantılarımızda da ASHRAE’yi başkanları dahil davet edi- yoruz ve sürekli bir bilgi alışverişi içe- risindeyiz. Bilgi alışverişine çok önem veriyoruz. Bizden giden bilgi kadar bilgi alıyoruz ve onlardan gelen bilgi kadar biz bilgi veriyoruz. Özetle dengeyi sağ- lamış oluyoruz. Çünkü işbirliğinde den- ge çok önemlidir. Sadece bilgi alırsanız, bilgi sağlamazsanız bu bir işbirliği ol- maz, tek yönlü bir bilgi akışı olur. Biz bu işbirliğini geçen yıllardan bu yana her zaman çalışmalarımıza yansıttık. Yurt- dışı faaliyetlerimizden haberdar oldular. Bazı konferansları ASHRAE ve CLIMA- MED adına Türkiye’de gerçekleştirdik ve 2018 yılında uluslararası sempoz- yumumuzda ASHRAE bizi destekleyen bir kuruluş olarak yanımızda yer alıyor. Türkiye’deki tesisat mühendisliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak adına apartman tesisatı ve site tesisatının ötesinde, bölgesel ısıtma-soğutma sis- temleri, santrallerin atık ısısı, ısı pom- paları, güneş ve rüzgâr enerjisi, jeoter- mal enerji gibi konularda diğer paydaş derneklerle de işbirliği içerisindeyiz. Birlikte çalışmaya özen göstererek el- birliğiyle çalışmalarımızı genişlettik. Nitekim geçen Mart ayında gerçekleş- tirdiğimiz Genel Kurulumuzda, tüzüğü- müzde değişiklik yaparak yenilenebi- lir enerji kaynakları konusuna özel yer verdik, vizyonumuzu genişlettik, üye- lerimize mimarlarımızı da ekledik. Çün- kü bütünleşik bina tasarımında tüm di- siplinler yer alıyor. Hatta doktorlar bile bütünleşik bina tasarımında önemli bir yere sahip. İç hava kalitesi, lejyoner hastalığı gibi konularda doktorlarımı- za da ihtiyacımız var. 1992’deki tesisat mühendisliğinin kapsamıyla bugünkü kapsam ve anlayışımız o kadar deği- şik ki, biz bu değişikliği yaratabilen, bu değişikliğe katkı koyabilen bir dernek olarak, bu konulara önem veriyoruz ve bu konuları geliştirerek ikinci 25. yılımızda tesisat mühendislerine şehir ölçeğine, bölge ısıtması-soğutması- na, ülke çapında enerji stratejilerinin oluşturulmasına, yapılı çevrede opti- mum çözümlere kadar ulaşan geniş bir ufuk çiziyoruz. Örneğin yeni bir şehir yapıldığında optimum kat sayısı nedir, bu tesisat mühendisliğinin konusudur. Çok yüksek binaların avantajları ol- duğu gibi, bölge ısıtma-soğutma sis- temlerinde bunun bir sınırı olabilir. Di- key yapılaşmada daha az taban alan kullanıyorsunuz ama özellikle tesisat mühendisliği ve yangın mühendisliği tarafında çözülmesi gereken sorunla- rınız olabiliyor. Yatay yapılaşmada al- çak binalarla da şehrimiz çok genişliyor, ulaşım, altyapı daha da pahalılaşıyor. İşte bunun optimum noktasını yaka- lamak, apartman tesisatı ile kendini sınırlamış mühendislerin yapacağı bir iş değil. Tesisatı ülke çapında, bölge ve şehir çapında düşündüğümüz zaman buna benzer makro sorunlara da çö- zümlerimizi rahatça bulabiliriz. Amacı- mız kamuya, devlete de büyük destek sağlamak. Kamu ihale çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim çalışmalarımız da var. Bu konularda, ikinci 25. yılımızda bayrağı daha da yükseğe çıkaracağız. Tüm derneklerle işbirliğini gözetiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynağından elde edilen doğru akımlı elektriğin yangın riski Değinmek istediğim bir konu var. Dünyada rüzgâr enerjisi, güneş ener- jisi yaygınlaştıkça, örneğin Hollanda’da, Fransa’da, doğru akımlı elektrik tesisa- tına yöneliş var. Güneş enerjisini dü- şünelim, çatınızda fotovoltaik sistem var ve bu doğru akım elektrik üreti- yor. Sizin bunu evinizde kullanmanız “Doğru akım taşıyan elektrik tesisatında kıvılcım konusuna çok önem verilmesi lazım. Bu konu, yangın mühendisliğinin önemli ve güncel konularından biridir.” için araya bir evirici (inverter) koyup bunu alternatif akıma çevirmeniz ge- rekiyor. Ama günümüzde aydınlatma için çoğu binada artık LED kullanılıyor ki bu doğru akımlıdır. Biz önce alternatif akıma çeviriyoruz, prizimize veya lam- bamıza kadar, sonra yine doğru akıma çeviriyoruz. İki kere kayıp var, evirici ve transformatör kaybı var. Dolayısıyla yeni yaklaşımı, Delft Teknik Üniversi- tesi ve Delft şehri, geniş ölçüde uygu- lamaya başladı. Sokak lambaları zaten genelde öyle, tüm ev araçları, beyaz eşyalar da doğru akımlı elektrik kulla- nımına doğru yöneliyor. Ancak doğru akımın bir sorunu var; kıvılcım çıkar- tır. Alternatif akım kolay kolay kıvıl- cım çıkartmaz. Kıvılcım, yangın riskidir. Mesela doğru akım prizine fiş takılır- ken, arabadaki akümülatöre saplama yaparken çıkan kıvılcım gibi risk var. Yani doğru akım, yangın riskini artıra- bilir. Bu çok önemli bir konudur. Yangın mühendisliği açısından bunun çözüm- leri tabii ki var. Ne yapılıyor? Siz doğru akım prizine fişi takarken, o an bir pim devreyi kesiyor. Fiş yerine oturduktan sonra devre otomatikman kapanıyor. Ancak ne olursa olsun doğru akım ta- şıyan elektrik tesisatında kıvılcım ko- nusuna çok önem verilmesi lazım. Bu konu, yangın mühendisliğinin önemli ve güncel konularından biridir. Tesisat mühendisliği açısından yüksek yapılarda yangın Yangın, tesisat mühendisliğinin için- de yer alan en önemli konuların başın- da geliyor. Binanın tesisatını ele alacak TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 71 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==