Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

olursak, yangın tesisatı çok önemli bir yere sahip. Bu bağlamda TÜYAK ve TÜ- YAK Yangın Mühendisliği Dergisini kut- luyorum, çok faydalı yayınlar yapaca- ğına ve sektörümüze katkılar koyaca- ğına inanıyorum. Bu inanç ve güvenle TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisine yayın hayatında başarılar diliyorum, derginin kurucuları da bizim çok yakın arkadaşlarımız, onlarla el ele çalışaca- ğız. Çünkü yangın konusu çok önemli ve asla soyutlanamaz. Yüksek bina yangınlarında itfaiye merdiveninin yangın katına/katlarına erişmekte yetersiz kalabildiğini görü- yoruz. Yüksek bina yangınlarında çoğu kez yangın söndürme helikopterleri devreye giriyor. Yüksek yapı yangın- ları konusu da tesisat mühendisle- rinin yangın mühendisleriyle birlikte çözmesi gereken bir konudur. Yangın istasyonları, yangın kurtarma ara istas- yonları gibi konular, çözümler arasın- dadır ama bence 200-300 katlı kulele- re gerek yok. Bu kadar yüksek yapılar genellikle prestij için yapılıyor. Dünya- da “en yüksek bina benimki olsun” gibi bir yarış başladı. Bu prestij konusunu kenara itip gerçekçi bir şekilde yangın konusuna da gerekli önemi göstere- rek, mühendislik açısından emniyetli, güvenilir, yaşanabilir, sağlıklı binaların oluşturulması gerekir. Bina tesisatına dahil olan tüm konuları detaylı incele- memiz lazım. Bu konuda TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi vasıtasıyla verimli ve etkin bir bilgi akışı sağlayacağımıza eminim. TTMD olarak “Yüksek Katlı Bi- nalar” Teknik Komitemiz var. ASHRAE ile eş anlamda 11 tane yeni teknik ko- mite kurduk. Onların 95 tane komitesi var, biz ülkemiz için en önemli konula- rı içeren şimdilik 11 teknik komite ile çalışmalarımıza başladık. Onlarla hem bilgi hem üye alışverişi yapmaya baş- ladık. Bunlardan biri de yüksek katlı bi- larla karşılaşabilirsiniz. Ekonomik zor- lukları aşalım derken enerji verimliliğin- den taviz verebilirsiniz. Bu konularda, hiç taviz vermeden ortak bir noktada çözüm bulmamız lazım. Termodinami- ğin 1. Yasasının bence misyonu bitmek üzere. Çünkü artık kazanlarımız, klima sistemlerimiz oldukça verimli. Karanlık- ta oturamayacağımıza ve soğukta üşü- yemeyeceğimize göre enerji tasarrufu- nun da bir sınırı var. Çünkü sanayi de enerji talep ediyor. Bunların ortalama çözümüyle bizim en önemli konumuz, enerjinin miktarı yanında kalitesi. Yani enerjinin katma değerini de göz önün- de tutup en uygun enerjiyi, en uygun talepte, en uygun zamanda, sıralama- da ve en uygun yerde değerlendirmeyi uygulamamız lazım. Bu konuda çalış- malara öncelik veriyoruz. ASHRAE’de Ekserji Komitesini kurmuştum, buna benzer çalışmaları da Türkiye’de TTMD olarak yapacağız. Enerjinin niceliği ve niteliği var. Nicelik konusunda belli bir noktaya geldik ancak nitelikleri doğru yerde kullandığımızı tam olarak söyle- yemeyiz. Enerjinin niteliği konusunda yapmamız gereken daha çok çalışma var. Bunlar, akılcılık işi. Mühim olan mevcut ısı pompası, radyatör, kom- bi, termik santral gibi bütün cihazları doğru yerde, doğru şekilde melez bir biçimde kullanmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla birleştirmek. Bu konuda çalışmaların 2. aşamasındayız; yani, dekarbonizasyon dediğimiz kar- bondioksit gibi zararlı gazların salımı- nın azaltılması gündemde. İkinci aşama budur. Bu ikinci aşamaya TTMD olarak Avrupa Birliği’ne bir rapor yazarak baş- ladık, çalışmalarımız hız kesmeden de- vam edecek. nalar konusudur. Bu konuyla ilgili tüm sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Terminoloji de çok önemli. Bu sek- törde 1992 yılından beri yeni kelime- ler türüyor. Yabancı dillerden kelimeler anlamlı veya anlamsız olarak sektörü- müze sızdı. Bunları düzeltmemiz ge- rekiyor. TTMD’nin bir terimler sözlüğü var. Bunu da sıfırdan başlayıp yenile- yeceğiz. Çünkü doğru terimleri kulla- namazsak çözümlerde yanlışlar olabilir. F-Gazlar konusu gündemde F-Gazlar konusunda gelecek yıl Ni- san ayında yapacağımız uluslararası sempozyumda yarım günlük yangın özel oturumu düzenlemeyi düşünüyo- ruz. Gazlar, yangın önleme, yangın ih- bar ve kurtarma gibi konularda yoğun bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bu konuda yurtdışından çok önemli bir- kaç bilim adamını, mühendisi sempoz- yumumuza davet etmeyi planlıyoruz. Enerji, su, toplum refahı, ekonomi, çevre… Bunlar geleceğin olmazsa ol- mazı. Bunlar genelde birbirleriyle çelişi- yor. Enerji verimliliğini çok iyi noktalara getirmek isterseniz, ekonomik zorluk- “ Yüksek yapı yangınları konusu da tesisat mühendislerinin yangın mühendisleriyle birlikte çözmesi gereken bir konudur.” 72 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==