Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Başta da ifade ettiğimiz gibi Konya ilimiz, ülkemizin en büyük yüzölçümü- ne sahip ilidir. Bu yüzölçüme sahip alan- da her mahalleye profesyonel itfaiye istasyonu kuramazsınız ve bunun çok yüksek maliyetleri vardır, bu da kamu zararına neden olur. Konya İtfaiyesi olarak itfaiyecilik ile ilgili her platform- da yer alıyor, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Yasası öncesi dünya gönüllü itfaiyecilik örneklerini inceledik ve Konya ilimizde nasıl bir gönüllü itfaiyecilik uygulaması yapılacağını belirledik. İlimizin bir tarım şehri olmasından ve her mahallemiz- de traktör bulunduğundan dolayı, 550 adet kırsal mahallemize traktör miline bağlı çalışan 3 tonluk donanımlı yangın söndürme tankeri dağıtımı gerçekleşti- rilmiştir. Dağıtımı gerçekleştirilen tan- kerler ile bin 571 gönüllü itfaiyecimiz tarafından bugüne kadar bin 439 itfai olaya müdahale edilmiştir. Kırsal alanda sürdürülebilir bir kal- kınmanın devamı için verilen tankerler aynı zamanda cenaze, düğün merasi- mi, ağaç sulama gibi bölgenin diğer ih- tiyaçlarını gidermeye hizmet etmekte- dir. Bu kapsamda 12 bin 484 etkinlik- te tankerler kullanılmıştır. Milli servete sahip çıkan, başta muhtarlarımız olmak üzere tüm gönüllü itfaiyecilerimize te- şekkür ederim. Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı Gönüllülük, özgür irade ve geleneksel yardımlaşma duygusuyla hizmetlerin, sivil katılım yollarıyla toplumun iyiliği için yapılan bir faaliyettir. Gönüllülük, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok uzun süredir vardır. Gönüllü çalış- manın en yaygın olarak yapıldığı alan- lardan biri afettir, daha güvenli, daha gelişmiş bir yaşam için gönül ve güç birliği esastır. Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak uygulanmakta olan “Gönüllü İt- faiyecilik” sisteminin ülkemizde de ulus- lararası düzeyde uygulanabilirliğinin sağlanması, gönüllülük kavramının ta- nıtılması, benimsetilmesi ve süreklilik kazanması için Başbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla Türkiye’de ilk kez Gö- nüllü İtfaiyeciliğin tanıtılması için prog- ram düzenlenmiştir. Konya’da gerçekleştirilen tanıtım programına; Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İçiş- leri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yöne- tim Merkezi Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (UMKE), Türkiye Be- lediyeler Birliği, Tüm İtfaiyeciler Birliği (TİBDER), Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Der- neği (TÜGİD), Türkiye Kızılay Derneği, Acil ve Afet Derneği Başkanlığından yöneticiler ile üniversitelerden akade- misyenler, ülkemizin 65 ilinden itfai- ye dairesi başkanları, itfaiye müdürleri, gönüllü itfaiyeciler ve basın mensupları davet edilmiştir. Program son- rasında ülkemizdeki gönüllü itfaiyecilik uygulaması hız ka- zanmış, birçok ilimizde yangın söndürme tankerlerinin dağıtı- mına başlanmıştır. “Gönüllüyüz, Birlikte Güçlüyüz” Programı İçişleri Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından destek- lenen Büyükşehir Belediyemi- zin proje ortağı “Gönüllüyüz, Birlikte Güçlüyüz” programı kapsamında yurtdışı gönüllü itfaiyecilik iyi uygulama örnek- lerini; Avusturya, Macaristan, Çek Cum- huriyeti ülkelerinde, Belediye personeli- miz ve mahalle muhtarlarımızın katılımı ile 21-28 Ağustos 2017 tarihleri arasın- da yerinde inceleme fırsatı bulduk. Söz konusu ülkelerin profesyonel itfaiye is- tasyonları ve gönüllü itfaiye istasyon- ları incelenerek 150 yıllık geçmişi olan gönüllü çalışmaları hakkında bilgi alış- verişi yapılmıştır. Proje kapsamında, ilimizde bulunan gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına öncü- lük eden mahalle muhtarlarımıza yö- nelik düzenlenen “Gönüllüyüz, Birlik- te Güçlüyüz” programında; yurtdışı iyi uygulama örnekleri anlatılarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilmiştir. İlimizdeki kırsal alanda meydana gelen itfai olaya en çok müdahale eden gö- nüllü itfaiyeciler onurlandırılmıştır. Yangın istatistikleri kayıt altına alınıyor mu? Konya İtfaiyesi, 2016- 2017 yılları arasında kaç yangına müdahale etti? 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kap- samında, 2013 yılından itibaren ilimiz- deki acil çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Acil Çağrı Merkezinde; sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekânda olduğu ve koordinasyon imkânı sağla- yan bir model tercih edilmiş ve çalışma- lar buna göre yapılandırılmıştır. Bu mo- delde çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu, aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine ge- tirilmektedir. Çağrı Merkezinde 24 saat görev yapan Daire Başkanlığımız perso- nelleri tarafından itfai olaylara ait ista- tistiki bilgiler kayıt altına alınmaktadır. 2016 yılında 7 bin 82 yangına müda- hale edilerek 2 bin 959 diğer hizmet- ler (Trafik Kazası, İnsan Kurtarma vb.) gerçekleştirilmiştir. 2017 yılının ilk sekiz ayında ise 5 bin 850 adet yangına mü- dahale edilerek, 2 bin 314 adet diğer hizmetlerde görev yapılmıştır. Konya’da en sık karşılaşılan yangın vaka türleri nelerdir? İlimiz Türkiye’nin en büyük tarım ova- sına sahip olduğundan ekin, anız ve ot yangınları en sık karşılaşılan yangın türlerindendir. 2015 yılında 6 bin 679, 2016 yılında 4 bin 938 olarak kayıtları- mıza girmiştir. 2017 yılının ilk 8 ayında ise bu sayı bin 868’e düştü. Her geçen yıl bu yangınlarının sayısının düştüğü anlaşılmaktadır. Bu sayıların düşmesin- TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 77 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==