Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Cevdet İşbitirici kimdir? Konya Büyükşehir Belediyesi İt- faiye Daire Başkanı Cevdet İşbtirici 1964 yılında Beyşehir’de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Beyşehir’de tamamlayan İşbitirici, Selçuk Üni- versitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat bölümünden mezun olduktan son- ra, Hüyük ilçesi İmrenlerde fen me- murluğu görevinde bulundu. 1990 yılında Koski Genel Müdürlüğü bün- yesinde Planlama Yatırım İnşaat Da- ire Başkanlığında İnşaat Kontrolörü olarak çalışan İşbitirici; 1998 yılında Sayaç İşlem Şube Müdürü oldu. Pek çok sivil toplum örgütünde aktif ola- rak görev aldı. BEM-BİR-SEN Konya Şube Başkanlığı, Memur-Sen Kon- ya İl Başkanlığı, Bem-Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Msf Organizasyon Kurulu Üyeliği, görev- lerinde bulundu. İşbitirici halen Kon- ya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da- ire Başkanlığı, Belediyespor Kulübü Başkanlığı, Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği Başkanlığı, TOSSFED yöne- tim kurulu üyeliği ve Tüm İtfaiyeci- ler Birliği Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir. Cevdet İşbitirici, evli ve 3 çocuk babasıdır. de eğitimin mutlak katkısı vardır. Eği- timle birlikte yaşam güvenliği bilinci oluşmaktadır. Konya’da çok sayıda or- ganize sanayi bölgesi bulunduğundan, işyeri ve fabrika yangınları da sıklıkla yaşanmaktadır. Küçük ihmaller büyük ve acı kayıpla- ra neden olmaktadır. Yangınların önem- li bir kısmını, ihmalden kaynaklanan ot yangınları oluşturmaktadır. Kontrolsüz bir şekilde otların yakılması, can ve mal kaybına neden olabiliyor. Ev yan- gınları ise daha çok ihmalden kaynak- lanmaktadır. Çocukların çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerle oynaması yan- gınlara sebep olabilmektedir ve yaşam alanlarında bulundurulan yanıcı madde- ler, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Halkımız yangın konusunda yeterli bilince sahip mi? Uyarılarınız nelerdir? Yaşam alanlarımızda nelere dikkat etmeliyiz? Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KİTEM) TSE tarafından uluslararası kalite yönetim sistemi olan ISO-EN9000 belgesi alarak, bölgenin ilk kalite belgeli eğitim merkezi olmuştur. Konya İtfaiyesi olarak ilimizdeki tüm vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler verilerek saha tatbi- katları yapılmaktadır. Kamu, kurum ve özel kuruluşlarda 2016 yılında 111 bin 250 kişiye KİTEM tarafından yangın güvenliği ve afetler- de doğru davranış şekilleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek tatbikatlar yapılmıştır. Ülkemizde meydana gelen bina yan- gınlarının çıkış nedenleri arasında ilk sırada elektrik tesisatı ve elektrikli ci- hazlar yer almaktadır. Bu tesisatların yö- netmeliklere uygun yapılması ve kont- rollerinin süreklilik göstermesi gerek- mektedir. Önemli olan yangından önce tedbir almaktır. Mevcut kazanımların çok küçük bir miktarı ile yapabilecek risk/zarar azaltma stratejileri ile yan- gınlardaki can ve mal kayıplarının ön- lenmesi mümkün olacaktır. İlave etmek istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz konuları lütfen belirtiniz. Ülkemizde TÜYAK Yangın Mühendis- liği dergisi var, ancak üniversitelerimiz- de yangın mühendisliği bölümü yoktur. İnsanların temel gereksinimlerinden biri olan güvenlik gereksinimi, yangın güvenliğini de kapsamaktadır. Yangın- lar insan hayatını ve can güvenliğini tehdit eden en önemli olaylardan bi- ridir. Yangını tamamen ortadan kaldır- mak mümkün değildir. Ancak alınacak önlemler ile yangında meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek mümkün olabilir. Günümüz dünyasında teknoloji ilerledikçe ve endüstri alanın- da gelişmeler oldukça, ortaya çıkacak yangın olaylarında da artışlar olabile- cektir. Bu nedenle hem ulusal boyut- ta hem de uluslararası boyutlarda var olan yangın güvenlik önlemlerini sü- rekli gözden geçirmek ve geliştirmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İtfaiye teşkilatları tarafından müdahale edilen olaylar, ulusal ve yerel basında önemli yer tutmakta, ülkemizde yılda yaklaşık 300 bin itfai olaya müdahale edilmek- tedir. Söz konusu olaylarda can kayıpla- rı yaşanmakta olup, maddi hasarlar ise hesaplanamamaktadır. Yangınlar sonu- cunda ise milyarlarca lira milli servet heba olmaktadır. Yangını önleme, fizi- ki tedbirler alma ve yangınla mücadele konularında bilgi düzeyi yüksek kişilerin yetiştirilmesi, bu konularda ihtisaslaş- manın önünü açmak ana gerekçelerdir. Bu sayede yangınla mücadele konusun- da ülkemizin uzman personel ihtiyacı- na katkıda bulunulacağı düşünülmek- tedir. Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve Türkiye’de yangın konusunda sağlıklı yol alınabilmesi için üniversitelerimizde mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği gibi farklı disiplinlerle uyum içerisinde çalışacak Yangın Mühendisliği bölümü- nün açılmasına gereksinim vardır. Yangın bilincini oluşturmak ve yay- mak görevinde daha etkin ve aktif rol alarak, eğitim ve etkinlikleri düzenle- yen, ülkemizde başarılı çalışmalar yürü- ten Türkiye Yangından Korunma Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) Yönetim Kurulu üyelerine it- faiye teşkilatları adına teşekkür ede- rim. Yangın güvenliği ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla hazırlanan TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi başarılı bir çalışma olup, emeği geçenlere ayrıca teşekkür ederim. 78 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==