Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Y apı-Endüstri Merkezi (YEM)’de 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasın- da gerçekleşen Mimarlık Haf- tası etkinliklerinde mimarlık, paydaş- ların gözünden mercek altına alındı. Etkinliğin üçüncü gününde mimarlık, mühendislerle masaya yatırıldı. Krea- tif Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Vol- kan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Mü- hendislerle Mimarlık” oturumuna İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Enkom Mühen- dislik Kurucusu, Şirket Müdürü Belgin Pekcan, Ekotasarım Genel Müdürü Gür- kan Görgün ve FMT Cephe Danışmanlık Genel Müdürü Haldun Yılmaz konuşma- cı olarak katıldı. Mimar ve mühendisle- rin ortak çalışmasını büyük bir orkest- raya benzeterek oturumu açan Aydan Volkan, mimarlığı ortak üretim modeli olarak gördüğünü söyledi ve “Hayal et- tiğiniz yapının işverenin ihtiyaç prog- ramına uygun olması için mühendislik disiplininin ortak paydası olması önem- li. Mühendisler de tasarım yaratıyor. Mimarların tasarımlarıyla entegreler ve bu entegrasyona önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu. Kılıç: “Yangın sadece tasarımla önlenir” Türkiye’de yangın güvenliği konusun- da önde gelen isimlerden Abdurrah- man Kılıç, “Tasarım yaparken öncelikle yönetmelikleri esas alın. Önce güven- lik deyin,” diyerek sözlerine başladı ve “Yangın güvenliğinde birinci öncelik in- san hayatıdır. İlk önlem halkın eğitimi daha sonra koruyucuların yani mimar ve mühendislerin eğitimidir. İkincisi binalarda alınan önlemlerdir. Yangın sadece tasarımla önlenir, tasarımla söndürülür, itfaiyeyle değil. Üçüncüsü altyapı ve dördüncüsü itfaiyenin eğitim ve teknik gücüdür” dedi. Türkiye’de yıl- da yaklaşık 120 bin yangın çıktığını ve yarısının konutlarda meydana geldiğini söyleyen Kılıç “İnsana değer veren ül- kelere baktığınızda yangın önlemlerine değer verildiğini görüyorsunuz. Önce tedbir sonra tevekkül olması lazım. Mi- mar önce çıkışları düzenleyecek. Bir or- tamda iki ayrı çıkış varsa insan ölmez” diye devam etti ve ekledi: “Birinci sı- rada daima binanın fonksiyonel olması, ikinci sıradaysa güvenli olması vardır. Sonrasında konfor, estetik, ekonomik işletilebilirlik, sürdürülebilirlik gelir ama önemli olan ilk ikisidir. Yangın bu ikinci aşamadır. Daha çizgi çizerken yangın kaçışları çizilir. İstanbul için yangın yö- netmeliği ilk olarak 1992’de, Türkiye için 2002’de çıkarıldı. Güvenliği esas almak için yönetmeliği esas almalıdır.” Belgin Pekcan, “Elektrik mühendisi olarak mimarlarla iç içe çalışıyoruz. Mi- mari tasarım varlığımızın sebebi diye- bilirim. Elektriğin proje bölümü olarak konuyu ele aldığımızda bir şeyi tasar- layabilmemiz için burada her zaman bir mimari tasarıma ihtiyacımız var. Mimari binanın kapsamı doğrultusunda teknik birtakım ihtiyaçları ön görüyo- ruz. Yapı üretim sürecinde sıklıkla bir aradayız ve etkileşim içinde- yiz. Bir yapıyı düzgün şekil- de ortaya çıkarmaya çalışı- yoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Mimar gözünde o pro- jenin ruhunu anlamaya çalı- şıyoruz. Mimar gözüyle bakı- yoruz. Mimarın ne anlatmak istediğini anladığımız zaman teknik doneleri oluştururken o yapıyı bozmamaya çalışıyor, ne kadar az zarar verebiliriz diye düşünüyoruz.” Gürkan Görgün, bir mimari tasarımını başarısının bu mimari tasarımı oluştu- ran paydaşların birbiriyle olan ilişkisin- de yattığına dikkat çekti. “Tasarım sü- reci yapılırken en önemli etmenlerden bir tanesi koordinasyon toplantıları ve her paydaşın bilgi akışını zamanında doğru olarak paylaşması. Birbirlerinin dillerinden anlamalarını gerektiren bir konu. Oysa son zamanlarda yapılan hatalardan biri mimarın kendi ekibini oluşturması yerine işverenin en ucuz şekilde olması için birbirini tanımayan ekipler kurması ve herkesin ayrı tel- den çalması. Oysa tasarımın ruhu çok önemli. Güncel problemlerden diğer bi- riyse elemanların eğitim sorunu. Bekle- diğimiz eğitim kalitesine sahip değiller. Hocalarımıza rica edeceğiz tesisat ko- nusuna ağırlık versinler” diyen Görgün, mimarlardan beklentilerini şöyle özet- ledi: “Mimarlardan beklentimiz sürdü- rülebilir tasarım ruhuna inanmaları ve bize destek olmaları. Dünya şu anda sıfır enerji binalarını geçti, artık enerji üreten binalar var. Kendi tükettiğinden fazlasını sisteme aktarıyor. Bizde şu anda bilinmiyor. Kendimizi geliştirme- miz şart. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) sistemi gelişmeye açık bir konu. Birkaç seneden beri büyük projelerde yapıl- dığı iddia ediliyor. Hakkıyla yapıldığını göremiyoruz. Bu konuda çalışırsanız rakiplerinize karşı rahat edersiniz.” Haldun Yılmaz ise “Cephe danış- manlığının geçmişi eskiye dayanmıyor. Uluslararası 30-35 senelik bir geçmişi var. Türkiye’de 10 yılı aştı ama oturmuş bir sistem değil. İçinde çok sayıda tek- nik ve mühendislik danışmanlığı barın- dıran bir alan. Mimarın talebini, tasa- rımını, binadan beklenen fonksiyonu, gerçeğe dönüştüren bir disipliniz. Bizim hizmetimize gerek olduğunu işverene ikna eden mimar oluyor. Yaptığımız tüm sözleşmelerde mimarın da ona- yının alındığını söyleyebilirim. Zaman yönetimi ve karar aşamaları dışında sı- kıntımız yok. Kararlar verildiği sürece rahat çalışabiliyoruz” dedi. Mimarlık Haftası Etkinliklerinde Mimarlık, Paydaşların Gözünden Mercek Altına Alındı 8 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 HABERLER

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==