Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

G renfell Tower yangının ardından başlatılan ve iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan cephe kap- lama malzemelerinin yangın testleri, İn- giltere’de benzer ölçekteki 228 binanın cephesinin yenilenmesi veya yeniden yapılması gerektiğini ortaya koyarken, İngiliz hükümeti bina yönetmeliklerinin de revize edileceğini bildirdi. Peki ülke- mizde durum ne? Geçtiğimiz Haziran ayında 80 kişi- nin hayatını kaybettiği 24 katlı Gren- fell Tower binasındaki korkunç yangın, binalarda yanıcı malzeme kullanımına yönelik olarak kamuoyunda ve basın- da önemli bir tartışma başlattı. İngiliz hükümeti yangından hemen sonra, alü- minyum cephe kaplaması kullanılmış binaların tespiti ve bu kaplamaların tip ve çeşitlerinin belirlenmesi için bir ekip görevlendirdi. Bu ekip aynı zamanda alüminyum cephe kaplaması arkasın- da bulunan ısı yalıtım malzemelerini de araştıracaktı. Araştırma sonucunda binalarda genel olarak 3 ayrı tipte dolguya sahip alü- minyum panel kaplama kullanıldığı tes- pit edildi. Panellerin arkasında ise farklı tiplerde ısı yalıtım levhaları kullanılmış- tı. Tespit edilen alüminyum panel kap- lamaları aşağıdaki gibi sınıflandırıldı: Tip 1 Alüminyum Cephe Kaplaması: PE kısaltması ile adlandırılan, polieti- len dolgulu, yangına en az dayanıklı alüminyum paneller. (Grenfell bina- sında kullanılmıştır) Tip 2 Alüminyum Cephe Kaplaması: FR kısaltması ile adlandırılan, yangına 1. kaplamadan daha dayanıklı, alev geciktiricili polietilen dolgulu alümin- yum paneller. Tip 3 Alüminyum Cephe Kaplaması: A2 kısaltması ile adlandıran, mine- ral dolgulu, zor yanıcı alüminyum pa- neller. Cephelerde kullanılan panel ve ısı ya- lıtım levhalarının tespit edilmesinin ar- dından İngiliz Hükümeti, bunların büyük ölçekli yangın dayanım testlerinin (BS 8414) yapılmasını istedi, bunun için 7 adet büyük ölçekli test gerçekleştirildi. BS 8414-1, dış cephe kaplama sis- temlerinin cephe yangın performansı- nı ölçümleyen bir test standartıdır. De- ney, bina içerisinde gelişen bir yangının pencere gibi bir açıklıktan, dış cepheye ulaşımını veya bina dış cephesi yakı- nında oluşan bir yangının dış cepheye ulaşımını ve cephenin bu yangına ma- ruz kalmasını temsil etmektedir. BRE (Building Research Establishment) la- boratuvarında kurulan test düzeneği, yüksekliği 9 m olan birbirine dik, ge- niş (2,6 m) ve dar (1,5 m) iki cepheden oluşuyor. Geniş cephe altında yaklaşık 2x2 m boyutlarında bir yanma odası bulunuyor. Buraya yerleştirilen ahşap malzemeler 30 dakika boyunca yan- maya devam ediyor ve test toplam- da 60 dakika sürüyor. Test esnasında cephenin çeşitli noktalarında sıcaklık ölçümleri yapılıp, sıcaklık ve alev yayı- lımı sebebi ile cephede hasar oluşumu gözlemleniyor. Bu testlerde, yukarıda detayları ve- rilen 3 farklı tipteki alüminyum cephe kaplaması ile beraber, kaplama arka- sında aşağıdaki ısı yalıtım levhaları da kullanılarak, toplamda 6 farklı cephe kaplama sistemi kombinasyonu oluş- turulmuş oldu. Tip 1. Poliizosiyanurat (PIR) ısı yalıtım levhaları Tip 2. Taşyünü ısı yalıtım levhaları Son bir test ise 2. tip alüminyum cep- he kaplaması arkasında, “fenolik sert köpük ısı yalıtım levhası” kullanılarak gerçekleştirildi ve sonuçlar 21 Ağustos 2017’de yayımlandı. Toplamda 7 adet testten oluşan alü- minyum cephe kaplama sistem kom- binasyonlarına ait özet bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloda kırmızı renkli “x” simgesi ile işaretlenen cep- he kaplama sistemleri deney sonucun- da başarılı olamazken, mavi renkli “✓” simgesi ile işaretlenen cephe kaplama kombinasyonları testi başarı ile geçmiş- tir. Test esnasında yaklaşık 9 m yüksek- likte yapılan ölçümlerde 8 dakika içeri- sinde 800°C’lık sıcaklıklara erişilmiştir. FR dolgulu alüminyum kaplama ile PIR ısı yalıtım levhasının beraber kul- lanıldığı sistem, 25 dakika yangına da- yanıklılık sağlarken, PIR ısı yalıtım lev- hası yerine fenolik sert köpük kulla- nıldığında 28 dakika yangına dayanım sağlanmıştır. Koray UĞURLU İnş. Yük. Müh. Teknik Ürün Müdürü / Türk Ytong Londra Yangını Türkiye’ye Ders Olacak Mı? 84 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 GÖRÜŞ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==