Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

Testler, eğer cephede yanıcı ısı ya- lıtım levhaları kullanılıyorsa bunların mineral dolgulu zor yanıcı özellikte alü- minyum paneller ile, eğer yanmaz ısı yalıtım levhaları kullanılıyor ise bu lev- haların en az FR (alev geciktiricili) poli- tetilen dolgulu alüminyum levhalar ile kaplanması gerektiğini ortaya koydu. Grenfell binasında, PE dolgulu alü- minyum paneller ve bu paneller ar- kasında PIR ısı yalıtım levhaları kul- lanılmıştı. Test sonuçları, İngiltere’de benzer ölçekteki 228 binanın cephesinin ye- nilenmesi veya yeniden yapılması ge- rektiğini ortaya koyarken, İngiliz hükü- meti bina yönetmeliklerinin de revize edileceğini bildirdi. 28 Temmuz tarihli The Telegraf Ga- zetesi’nde, yağmurlama (sprinkler) sis- temlerinin dışarıda bina cephesinde yer alması durumunda yangının cep- hede yayılımının önlenebileceği, Dubai ve Avustralya’nın cephede yanıcı cep- he kaplaması kullanılması durumunda yağmurlama (sprinkler) sistemlerinin cephe dışına konumlandırılması ile il- gili yönetmelik revizyonuna gittikleri belirtiliyor. Peki Ülkemizde Durum Nedir? Ülkemizde konuyla ilgili düzenleme- leri Türkiye Binaların Yangından Korun- ması Hakkında Yönetmelik ele alıyor. İlk olarak 2002 yılında yayınlanan yönet- melik, 2007, 2009 ve 2015 yıllarında revize edildi. 2015 yılından itibaren yürürlükte olan yönetmeliğin 27-(1) nolu mad- desinde, “ Dış cephelerin, bina yüksekli- ği 28,50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden ol- ması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşluk- ları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1,5 m mesafede yağ- murlama başlıkla- rı yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sis- temi ile korunur. ” ifadesi yer alıyor. Yönetmeliğimiz yağmurlama sis- temini cephenin dışı yerine bina iç kısmına konum- landırmış durum- da. Bu durumda sadece bina içerisin- deki yangının cepheye ulaşmasının en- gellenmesi hedefleniyor. Ancak cephe yangınları, sadece bina içerisinde olu- şan bir yangının cepheye ulaşması ile oluşmuyor. Bitişikte ya da yakında bu- lunan bir yangından meydana gelen ısı- nın ve yanan küçük partiküllerin cephe- ye ulaşarak yapı dış cephe elemanları- nı tutuşturması (sıçrama) yoluyla cep- he yangınları oluşabildiği gibi, belli bir uzaklıkta bulunan yangında meydana gelen ısının radyasyonla yapı dış cephe elemanlarına ulaşarak bunları tutuşma sıcaklığına getirmesi yoluyla da cephe yangınları oluşabiliyor. Yönetmeliğin Madde 27-(3)-b kıs- mında; “ Derzleri açık veya havalandır- malı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzeme- leri en az zor yanıcı olmalıdır” ifadesi yer alıyor. Grenfell Tower yangını sonrası İngil- tere’de yapılan yangın deneylerinin so- nuçlarına bakılırsa 2015 tarihli yönet- meliğimizin 27-(3)-b maddesi, yangın güvenli giydirme cephelerin oluşturul- masına olanak sağlıyor. Sonuç olarak, ülkemizdeki mevcut birçok yapıda Grenfell Tower binasın- da olduğu gibi yanıcı cephe sistemleri bulunuyor olabilir. Benzer felaketlerin yaşanmaması adına tıpkı İngiltere’de olduğu gibi ülkemizde de yetkililerin harekete geçerek konunun araştırıl- ması, “ulusal büyük ölçekli yangın da- yanım test standartı”nın oluşturulması, testlerin yapılması ve gereken önlem- lerin alınması gerektiğine inanıyoruz. KAYNAKLAR 1) http://www.bbc.com/news/amp/uk- 41005748 2) http://www.constructionenquirer . com/2017/09/06/government-probe-turn- to-safety-of-all-cladding-systems/ 3) http://www.bbc.com/news/uk-40301289 4) http://www.constructionenquirer . com/2017/08/29/industry-awaits-verdict- as-cladding-fire-tests-completed/ 5) http://www.bbc.com/news/uk-40809206 6) https://www.theguardian.com/ uk-news/2017/jul/28/government- announces-independent-review-building- regulations-grenfell-tower-fire 7) http://www.telegraph.co.uk/ news/2017/07/28/grenfell-fire-least-60- tower-blocks-fail-new-test-cladding- andinsulation/ 8) https://ifpmag.mdmpublishing.com/ testing-times-for-tall-buildings/ 9) Arpacıoğlu, MSÜ, Cephe Yangınları ve Cephe Kaplamalarının Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Nisan 2004 10) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Temmuz 2015 11) BRE Global Client Report, Report Number: B137611_1037 Alüminyum Cephe Kaplama Paneli Arkasında Kullanılan Isı Yalıtım Levhası PIR (Poliizosiyanurat) Taşyünü Fenolik sert köpük Alüminyum Cephe Kaplama Paneli İç Dolgusu PE (Polietilen Dolgu) FR (Alev Gecktiricili Polietilen Dolgu) A2 (Mineral Dolgu) 86 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 3 GÖRÜŞ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==