Ekim-Kasım-Aralık 2017 | Sayı: 3

TEKNİK BİLGİ SORULARINIZ TÜYAK Sorularınızı Yanıtlıyor SORU: Aerosollü yangın söndürme sistemleri elektrik ve trafo odala- rında ne kadar verimlidir? Aerosol söndürme sistemleri kulla- nımında nelere dikkat edilmelidir? TÜYAK Yanıt: Kuru tip trafoların bulunduğu mahallerde otomatik söndür- me sistemine ihtiyaç yoktur. Elektrik odalarında ise temiz gazlı söndürme sistemi veya otomatik pre-action sprinkler sistem- leri seçeneklerinin değerlendirilmesi uygun olur.   Aerosol söndürme sistemleri boşaldıktan sonra egzotermik bir reaksiyon oluşur ve içeriğinde potasyum tuzlarından olu- şan katı partiküller bulunan gaz açığa çıkartır. Aerosol sön- dürme sistemlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken konular aşağıda verilmiştir. 1. NFPA 2010 Sabit Aerosol Söndürme Sistemleri Standartın- da belirtildiği üzere, Aerosol söndürme sistemlerinin otorite- lerce test edilmedikçe A sınıfı malzeme (ağaç, giysi, kağıt, kau- çuk ve bazı plastikler) içerisindeki derin yangınlarda(deep-se- ated fire) kullanılmasına izin verilmez.  Derin yangınlar kab- lo, mobilya ve kağıt gibi kor ile yanan malzeme yangınlarıdır.  2. UL’in web sitesindeki genel bilgilendirme sayfasında, bo- şaldıktan sonra açığa çıkan bu söndürücümaddenin hassas ci- hazlar ve diğer cisimler üzerindeki potansiyel etkilerinin araş- tırılmadığı belirtilmektedir. Bazı sigorta kuruluşları ise aero- sol sistemi boşaldıktan sonra elektronik ekipmanlar üzerin- de korozyona neden olduğunu açıklamıştır. 3. Ayrıca NFPA ve EPA (United States Environmental Protec- tion Agency)’nın sitesinde de belirtildiği üzere Aerosollü sön- dürme sistemleri insanların bulunduğu mahaller için uygun değildir. İnsanlı mahallerde diğer söndürme seçenekleri (te- miz gazlı söndürme sistemleri, sprinkler veya su sisi sistem- leri) değerlendirilmelidir. SORU: Güncel mevzuatta hangi binalar “Mevcut Yapı” sınıfında de- ğerlendirilmektedir? TÜYAK Yanıt: 14.06.2017 tarih ve 10459 sayılı resmi gazetede yayınla- nan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik- te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” güncel mevzuatı oluşturmaktadır. Buna göre, 19.12.2007 tarihinden önce yapı ruhsatı dilekçesi eki yapı projeleri eki ilgili idaresince onay- lanmış olan yapı, bina tesis ve işletmeler yönetmeliğin uy- gulanması açısından mevcut yapı olarak kabul edilmektedir. SORU: Hangi yükseklikte hızlı tepkili sprinkler kullanılmalıdır? Düşük tehlikeli yerlerde neden hızlı tip sprinkler gereklidir? TÜYAK Yanıt: Bir mahali koruyacak sprinklerin hassasiyet derecesi be- lirlenirken, mahal yüksekliği dikkate alınmaz. Genel bir kural olarak, aynı şartlar altında hızlı tepki- li sprinkler, standart tepkili sprinklere göre önemli ölçüde daha hızlı çalışır. Yapılan testler, standart tepkili sprinkler ye- rine hızlı tepkili sprinkler kullanmanın yangın hasarını azalt- tığını göstermektedir. Bir mahalde kullanılacak sprinklerin hassasiyetinin standart veya hızlı tepkili olmasına karar ve- rilirken mahalin yüksekliğinden bağımsız olarak tehlike sı- nıfı dikkate alınır. Hızlı tepkili sprinkler, düşük tehlikeli yer- lerde can güvenliği nedeniyle gereklidir. hastaneler, oteller ve konutlar gibi düşük tehlike yerlerde Yağmurlama sistem- lerinde hızlı tepkili sprinkler kullanımı öncelikle can güven- liğini sağlaması açısından önemlidir. Ofis veya restoran gibi mahallerde de hızlı tip sprinkler kullanımı yangın hasarını ve yaralanma potansiyelini sınırlaması açısından gereklidir. Düşük tehlikeli yerlerde standart sprinkler kullanılması stan- dartlar açısından uygun değildir. Hızlı tepkili veya standart tepkili sprinklerin aynı mahalde karışık kullanılması, sprink- lerin çalışma sırasının karışmasına ve gereğinden daha faz- la sprinklerin çalışmasına neden olacağından, karıştırılma- dan kullanıma dikkat edilmelidir. Sorularınızı info@tuyak.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 96 TÜYAK YANGIN MÜHENDİSLİĞİ SAYI 2 Aerosol Tipi Ref. Standart Kullanım Şartı Aerosol A (SFE) Sadece insan bulunmayan mahallerde Aerosol C (Pyrogen , Soyuz) NFPA 2010 Sadece insan bulunmayan mahallerde Aerosol D Aero K/Stat X NFPA 2010 Aerosol E (Fire Pro) NFPA 2010 Sadece insan bulunmayan mahallerde (Ref: https://www.epa.gov/snap/substitutes-total-flooding-agents )

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==